Akademie třetího věku

Muzejní Akademie třetího věku (A3V) představuje unikátní prostor pro neformální, avšak systematické vzdělávání a další osobnostní rozvoj zejména u seniorů (oficiální věkové omezení pro účast na projektu však neexistuje). Projekt má svými obrysy navodit intelektuálně atraktivní prostředí vysokoškolských přednášek, cvičení a akademických diskusí. Účastnici se zapisují do tematicky orientovaných kurzů vedených odborníky v podobě odborných zaměstnanců muzea, příp. smluvních lektorů. Každý kurz je přitom složen z minimálně čtyř na sebe navazujících tematických přednášek nebo cvičení. Obsah kurzů přitom vedle tematického vzdělávání více či méně cílí i na posilování širšího kulturního povědomí účastníků kurzu o městě Jihlavě a o jihlavském regionu.

Brožura – sylabus kurzů (pdf)

Časový harmonogram kurzů (pdf)

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku projektu:
Renata Kremláčková
Tel.: +420 731 393 121
Email: kremlackova@muzeum.ji.cz

Akademii třetího věku podporuje Statutární město Jihlava.

Akademie třetího věku ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina

Základní informace o členství v A3V

Členem se stanete po vyplnění přihlášky a zaplacení členského poplatku 100 Kč. Každý člen se muže účastnit libovolného poctu otevřených kurzu (údaje o frekvenci jednotlivých kurzu najdete v části věnované informacím o tématech). Jako potvrzení bude mít každý člen průkazku A3V.

Jihlava – život obyvatel města ve 20. století

Mgr. Jarmila Klejzarová se narodila v Jihlavě a již od mládí se zajímala o život ve svém rodném městě. V roce 1998 zakončila bakalářské studium, obor sociologie – sociální práce, výzkumem na téma Soužití české a německé menšiny v Jihlavě. Po magisterském studiu nastoupila na Úřad práce v Jihlavě, kde se zabývá zaměstnaností.

Anotace kurzu

Kurz bude zaměřen na život obyvatel města Jihlavy ve 20. století. V rámci kurzu vás čekají čtyři přednášky zaměřené na život obyvatel v období kolem roku 1925, 1950, 1975 a 2000. Zmíněny budou důležité historické události v kontextu doby. Na přednášky bude také navazovat badatelská činnost účastníků, která bude zaměřena na konkrétní obyvatele města Jihlavy. Mohou to být rodinní příslušníci, přátelé, ale také zajímavé osobnosti té doby. Budou to osoby, které jsou se zmíněnými milníky nějak spojeny. Cílem je zachytit zásadní změny společnosti v Jihlavě ve 20. století.

Základní přehled dějin umění

PhDr. Kateřina Rozinková je absolventkou oborů dějiny umění a historie (moderní hospodářské a sociální dějiny) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svého profesního života se vždy pohybovala v prostředí správy památkových objektů, například na Státním hradě a zámku v Bečově nad Teplou a od roku 2015 je jejím působištěm hrad Roštejn. Při práci na památkových objektech se vždy snaží souběžně věnovat i vzdělávací a popularizační činnosti, stejně jako vědecko-výzkumným úkolům souvisejícím s mobiliárními fondy, sbírkovými předměty a uměleckou výzdobou historických sídel.

Anotace kurzu

Chtěli jste studovat dějiny umění, ale nenašli jste odvahu? Líbí se vám umělecká díla, ale nejste si občas zcela jisti, kam je a jejich autory zařadit? Chcete si konečně ujasnit rozdíly mezi Rembrandtem a Rubensem nebo Josefem, Antonínem a Václavem Mánesem? Právě pro vás je připraven Základní přehled dějin umění! Kurz bude zaměřen na obecné seznámení účastníků s dějinami umění a jejich rychlým přehledem. Po úvodním setkání bude následovat cílené seznámení účastníků s vývojem malířství, sochařství a architektury v českém i evropském prostředí, a to ve třech významných epochách – středověku, novověku a době moderní. Kurz je vnímán jako úvod, umožňující účastníkům vytvořit si základní představu o dějinách umění, jejich vývoji, směrech a tendencích, aby se mohli do jejich studia ještě více ponořit. Níže následuje plánovaný seznam přednášek:

 1. Úvod do dějin umění
 2. Umění středověku v českých zemích
 3. Umění středověku v Evropě
 4. Umění novověku v českých zemích
 5. Umění novověku v Evropě
 6. Umění moderní doby v českých zemích
 7. Umění moderní doby v Evropě

Archeologie Jihlavy

Mgr. David Zimola vystudoval obor archeologie – historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium zakončil obhajobou diplomové práce s názvem Středověká Jihlava ve světle archeologických pramenů. Od roku 1998 je archeologem Muzea Vysočiny Jihlava. Specializuje se na studium hmotné kultury na Jihlavsku v období vrcholného středověku.

Anotace kurzu

Kurz je primárně zaměřen na město Jihlavu a její nejen archeologické památky. Vychází z bohatého nálezového fondu uloženého v Muzeu Vysočiny Jihlava, které dlouhodobě spolupracuje s orgány památkové péče a dalšími archeologickými institucemi. Účastníkům kurzu bude představena historie – archeologie Jihlavy od jejího založení ve 13. až do 20. století, včetně archeologických nálezů uložených v depozitáři jihlavského muzea.

 1. Památková péče v Jihlavě
 2. Komentovaná prohlídka pamětihodností Jihlavy se zaměřením na archeologii
 3. Sedmdesát let archeologických výzkumů města Jihlavy
 4. Osidlování Vysočiny ve středověku

Příroda Českomoravské vrchoviny

Pavel Bezděčka se přírodovědě věnuje již od velmi mladého věku a jeho vášeň a koníček se pro něj staly také zaměstnáním. Jeho specializací byli v minulosti brouci, v současné době se již několik let věnuje mravencům. Nenechte se ale zmýlit jeho zaměřením, o přírodě Českomoravské vrchoviny má opravdu velký přehled. S působením na akademii třetího věku má již zkušenost, několik let působil jako lektor v Uherském Hradišti.

Anotace kurzu

Kurz bude zaměřen na poznávání přírodních hodnot Českomoravské vrchoviny. Bude se jednat o cyklus přednášek a besed věnovaných významným přírodním lokalitám Českomoravské vrchoviny, nejdůležitějším skupinám rostlin a živočichů a také principům státní ochrany přírody. V rámci kurzu se účastníci seznámí se základními metodami práce přírodovědců nejrůznějších oborů i s prací muzejních zoologů a botaniků. V případě zájmu účastníků bude možné od roku 2023 rozšířit činnost kurzu o terénní exkurze na vybrané lokality, a to vždy v květnu a v září. Těšit se můžete na celkem čtyři setkání.

Astronomie

Ing. Miloš Podařil je jedním ze spoluzakladatelů Jihlavské astronomické společnosti, jíž je od roku 2004 předsedou. Od roku 2010 je členem Výkonného výboru České astronomické společnosti, kde se stará především o správu významných ocenění členů ČAS. Působí také jako předseda Pobočky Vysočina České astronomické společnosti. Vystudoval veřejnou ekonomii na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a od roku 2022 působí v Muzeu Vysočiny Jihlava.

Anotace kurzu

Historie astronomického poznání, filozofie astronomie, astrofyzika, ale i praktická astronomie – to všechno jsou témata kurzu Astronomie. V jeho průběhu se posluchači vypraví na kosmickou pouť začínající v dávné minulosti lidstva u samého počátku úvah o tajemstvích nebeské sféry a končící u současných znalostí o vesmíru získaných díky nejmodernějším technologiím. Posluchači se také blíže seznámí například s tématy planetárních systémů a planet Sluneční soustavy i tzv. exoplanet, s fyzikou těles meziplanetární hmoty nebo s mechanismem života, vzniku i dramatického umírání hvězd.
Součástí kurzu je i praktické pozorování oblohy pomocí astronomických přístrojů.
Přehled kurzu:

 1. Úvod do problémů astronomie
 2. Sluneční soustava
 3. Meziplanetární hmota
 4. Hvězdná astronomie
 5. Volitelná přednáška
 6. Pozorování večerní oblohy na Bráně Matky Boží