knihovna Muzea Vysočiny Jihlava

Knihovna Muzea Vysočiny Jihlava je knihovnou se specializovaným knihovním fondem.

Fungování knihovny se opírá o zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb. Do její kompetence nespadají knihy, které jsou evidované jako sbírkové předměty a jsou hlášeny v CES.

Zajišťuje akvizice a základní zpracování knižního fondu pro celé muzeum, tj. včetně jeho poboček v Telči, Třešti a na hradě Roštejn. Shromažďuje odbornou literaturu především k oborům zastoupeným v muzejních sbírkách a na odborných pracovištích muzea. Důraz je kladen zejména na publikace a odborná periodika zaměřená na historii a pomocné vědy historické, na dějiny umění, archeologii, přírodní vědy a regionální literaturu. V knihovně jsou ukládána také regionální periodika a místní zpravodaje.

Knihovna zajišťuje distribuci a prodej publikací vydaných Muzeem Vysočiny Jihlava.

Knihovna Muzea Vysočiny Jihlava je knihovnou registrovanou na MK ČR pod evidenčním číslem 2742.

Knihovní a výpůjční řád