podatelna Muzea Vysočiny Jihlava

příjem a zpracování elektronických podání v listinné podobě

Po přijetí listinného podání je písemnost evidována v elektronické spisové službě, toto platí i pro elektronická podání. S využitím zaručeného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu lze činit platná podání, aniž by bylo třeba následně elektronická podání „doplňovat“ papírovou formou.

Potvrzení příjmu elektronického podání

Příjem podání na podatelna@mvji.cz je potvrzena automaticky generovanou zprávou s názvem předmětu, datem a časem přijetí. Odpovědní zpráva je podepsána kvalifikovanou pečetí.

Text zprávy v tomto znění

Vaše podání „předmět e-mailu“ bylo přijato elektronickou podatelnou Muzea Vysočiny Jihlava dne DD.MM.RRRR v h:min:s hod.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných  MVJ), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém MVJ přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li MVJ schopno určit odesílatele nebo nepodaří-li se mu ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, dále dokument nezpracovává.

Při zjištění, že doručený analogový dokument je neúplný nebo nečitelný a MVJ je schopno určit odesílatele, tak ho vyrozumí o zjištěné vadě a požádá o znovu podání. Pokud se nepodaří odesílatele určit, podání se dále nezpracovává.