Přírodovědné oddělení > Geologie

Výzkum

Aktuální specializací ve výzkumné činnosti je problematika mineralogie, geochemie a geneze polymetalických ložisek Českomoravské vrchoviny. Významná je mezioborová spolupráce s archeology při montánních výzkumech v ČR i v zahraničí (Německo, Francie). Zejména v posledních letech se rozvíjí spolupráce s archeology v oblasti materiálových analýz, problematiky provenience historicky těžených nerostných surovin, pyrotechnologických procesech apod.

Výzkum byl v minulosti podpořen řadou výzkumných grantů, jichž byl muzejní geolog jak nositelem, tak spoluřešitelem (finanční podpora byla získána opakovaně od GAČR, MK, Akademie věd a Kraje Vysočina).

S využitím grantových prostředků je v muzeu k dispozici nadstandardní vybavení pro výzkum v uvedených oblastech – v muzeu je možné využít např. XRF analyzátor, FTIR spektrometr, Ramanův spektrometr, polarizační mikroskop Olympus, stereomikroskop Olympus s vybavením pro tzv. deep focus, fotometr, kapametr, gemologický refraktometr, pilu, brusku s leštičkou atd. Při výzkumu spolupracujeme s řadou institucí v ČR i v zahraničí (např. Masarykova univerzita Brno, Národní památkový ústav, Česká geologická služba, Univerzita J. E. Purkyně Olomouc, Archeologický ústav AV ČR Brno, Národní muzeum, Moravské zemské muzeum, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR aj.).

Výsledky výzkumů jsou prezentovány na konferencích, v odborných časopisech i knižních publikacích (viz O nás). Muzejní geolog se podílí na organizování mezinárodní montanistické konference Stříbrná Jihlava.

Výzkumné projekty - výběr

  • Pokročilé archeometrické metody získávání kvalitních dat k velkým souborům artefaktů ( 2020–dosud), projekt MK (NAKI II), řešitel.
  • Kampanologické památky Vysočiny (2018–dosud), projekt MK (NAKI II), hlavní řešitel za Muzeum Vysočiny Jihlava.
  • Areál těžby stříbra ze 13. století – Havírna (2018–2020), projekt AV ČR a krajů (ArÚ AV ČR), řešitel.
  • Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou (2018–2019), projekt AV ČR a krajů (ÚTAM AV ČR), řešitel.
  • Provenience mramoru historických objektů v okolí Žďáru nad Sázavou (2014–2017), projekt AV ČR a krajů (ÚTAM AV ČR), řešitel.
  • Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (2013–2016), projekt MK NAKI, hlavní řešitel za Muzeum Vysočiny Jihlava.
  • Projekt Internetová encyklopedie dějin Brna (IEDB – CZ.1.07/2.4.00/12.0053), Modul Jihlava (2010–2013), Muzeum Vysočiny Jihlava, řešitel.
  • Mineralogie jihlavského rudního revíru (2007 – 2010), MK ČR, hlavní řešitel.
  • Geneze fluid epigenetických mineralizací (2002 – 2005), GAČR, hlavní řešitel.

Galerie výzkumné činnosti