Přírodovědné oddělení > Zoologie

Sbírky

Zoologické sbírky jsou součástí sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, evidovaných v Centrální evidenci sbírek (CES) vedené na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MJI/002-05-07/146002.  Jsou tvořeny třemi kolekcemi, které jsou v CES označovány jako podsbírky, obsahujícími členovce, dále téměř výhradně obratlovce a také historické preparáty ptáků.

Sbírka členovců – podsbírka entomologická

Sbírka často označovaná jako entomologická nebo arachnoentomologická ve skutečnosti obsahuje jakékoli zástupce členovců. Po roce 2001 se tato sbírka téměř zdesetinásobila. K nejobjemnějším akvizicím patřila koupě dvou sbírek motýlů, první z pozůstalosti Karla Schmögera čítající přibližně 16 000 kusů, druhé od Stanislava Mareše o asi 25 000 exemplářích, dále nákup sbírky sekáčů Leoše Klimeše obsahující kolem 16 000 kusů a také dar přibližně 20 000 mravenců rodu Formica shromážděných v rámci z Akce Formica. K menším, ale důležitým přírůstkům patří dar Stanislava Nenadála v podobě sbírky více než 4200 kusů brouků a také nákupy soukromých sbírek – celkem přes 5500 exemplářů blanokřídlých, přibližně 2500 kusů brouků a dalších.

Sbírka obratlovců – podsbírka zoologická

Zoologická sbírka našeho muzea obsahuje především obratlovce, bezobratlí (kromě členovců, kteří jsou evidováni samostatně – viz výše) jsou zastoupeni jen velmi menšinově. Nejstarší exempláře pocházejí z 19. století. Celkem se z té doby zachovalo 118 sbírkových předmětů, především lebky. Nejpočetněji jsou v zoologické sbírce zastoupeny vycpaniny neboli dermoplastické preparáty. Jsou dílem vynikajících preparátorů, včetně např. Josefa Tesaře z Rosic nebo Jaroslava Bašty z Brna. Díky tomu mají nejen vysokou estetickou úroveň, ale přes své stáří jsou i v poměrně dobrém stavu. Dále jsou ve sbírce obsaženy tzv. balky, tj. měkce vyplněné nezformované preparáty, kostry a další osteologický materiál, paroží a rohy, vejce ptáků a také lihové preparáty.

Téměř všechny sbírkové exempláře jsou opatřeny hodnotnými doprovodnými údaji, a proto podávají cenné svědectví o změnách fauny Českomoravské vrchoviny. Sbírka obsahuje doklady výskytu druhů, jejichž početnost se dramaticky snížila, např. sysla obecného nebo křečka polního, i takových, které se v našem regionu dnes už nevyskytují, např. tetřeva hlušce či tetřívka obecného. Dokumentuje ale i návrat některých druhů na naše území. Ty se týká např. prasete divokého, bobra evropského a nejnověji i vlka obecného, a také, např. v případě ondatry nebo norka amerického, příchod a šíření druhů nepůvodních.

Dalbergova sbírka ptáků – podsbírka Dalbergova ornitologická

Tvůrce sbírky Friedrich Franz Ferdinand Egbert von Dalberg (1822–1908) se narodil jako jediný syn Karla Antona Maximiliána Dalberga (1792–1859), člena staré německé šlechtické rodiny komořích z Wormsu, svobodných pánů z Dalbergu a Marie Charlotty Sturmfeder von Oppenweiler (1791–1866). Dětství prožil v Aschaffenburgu a také v Dačicích, kde se po studiu práv ve Würzburgu usadil. Díky svým rodičům, jež byli velkými milovníky přírodních věd, si utvářel již od útlého věku hluboký vztah k přírodě. Jeho největší zálibou bylo pozorování ptáků.

První exemplář pro svou sbírku, albinotickou jiřičku obecnou, získal, když mu bylo pouhých sedm let. Nebyl však jen sběratelem, byl i vnímavým pozorovatelem, nadšeným chovatelem a brzy se stal i velmi dobrým ornitologem. Proto byl přijat za člena zoologicko-botanické společnosti ve Vídni a rakouské ornitologické pozorovací stanice. Své odborné poznatky publikoval v časopisech Die Schwalb a Verhandlungen des zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Tato pojednání patří k nejstarším zprávám o ptácích jihozápadní části Českomoravské vrchoviny a obsahují tak pro dnešní ornitology velmi důležitá srovnávací data.

Přibližně v polovině 19. století zahájili Friedrich Ferdinand a jeho syn Friedrich Egbert (1863–1914) budování ornitologické sbírky, v níž měly být zastoupeny všechny druhy ptáků, které kdy byly zastiženy v Evropě. Většinu preparátů zhotovovali vynikající vídeňští preparátoři bratři Hodkové a J. Dorfinger. Dochované exponáty jsou proto nejen cennými zoologickými doklady, ale i ukázkou mistrovské preparátorské práce 19. století.

Rok po smrti Friedricha Ferdinanda věnoval Friedrich Egbert prostřednictvím vedoucího muzejního spolku dvorního rady Theodora Fischera sbírku 843 vycpaných ptáků Městskému museu v Jihlavě, kde se stala základní zoologickou kolekcí. Tady byla dále rozšiřována až na 1031 kusů, byl zpracován i její katalog (Canon, 1923), vhodné podmínky k jejímu uložení se nicméně zajistit nepodařilo. Po několikerém stěhování byla v roce 1953 ve značně neutěšeném stavu předána prvnímu muzejnímu zoologovi Bedřichu Slavíkovi. Po ošetření však byla opět několikrát přemístěna, nejprve v rámci muzea, později na zámek v Třešti a nakonec zase do Jihlavy. Časté stěhování a nevhodné umístění se pochopitelně podepsaly na stavu sbírky. V 70. letech 20. století se objevily snahy na její obnovu, vzhledem k omezeným finančním možnostem ale mohla být opravena jen její malá část. Repreparace byla zadána špičkovému preparátorovi z Opavského zemského muzea V. Borůvkovi.

V současné době obsahuje Dalbergova sbírka ptáků celkem 543 položek. V letech 1998–2000 proběhla kompletní inventarizace sbírky a byl vydán její katalog. Od roku 2000 do roku 2014 byla na zoologickém oddělení Moravského zemského muzea v Brně provedena postupná repreparace všech kusů. Zahrnovala odborné vyčištění preparátů, jejich přeinstalování, zformování, dolepení částí těl, nátěry zobáků a nohou, napuštění ochrannou látkou a další zákroky. Celkové náklady s repreparací spojené, z nichž polovinu poskytlo Ministerstvo kultury ČR, činily více než půl milionu korun. Na konci roku 2013 byla sbírka přestěhována do nového depozitáře v Heleníně. Na podzim roku 2001 se mohla s Dalbergovou sbírkou seznámit i veřejnost. V jihlavském muzeu byla uspořádána výstava, na níž byla k vidění většina exponátů. Od té doby jsou z důvodů ochrany před nepříznivými vlivy příležitostně vystavovány jen vybrané exempláře. Sbírka je ovšem trvale k dispozici badatelům, pro něž je díky detailní doprovodné dokumentaci zdrojem cenných informací.

Galerie sbírek zoologického oddělení