projekt

Muzeum Vysočiny Jihlava - modernizace expozic

Program: Integrovaný regionální operační program (IROP), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Integrované plány rozvoje území – IPRÚ (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Řešitel: RNDr. Karel Malý, Ph.D., e-mail: maly@mvji.cz

Projekt se týká modernizace stávajících expozic Muzea Vysočiny Jihlava v expozičních budovách 57/58 na Masarykově náměstí v Jihlavě, a to včetně souvisejících stavebních úprav, zejména lokální úpravy interiéru (elektroinstalace, osvětlení, topení, úpravy povrchů apod.) a obnovy fasády, včetně okenních a dveřních otvorů a jejich výplní. Záměrem je reinstalace nejstarších expozic a následná obnova a modernizace všech expozic včetně prostoru pro výstavy. Vybrané části budou vybaveny interaktivními prvky – audiovizuální technikou, haptickým i mechanickým mobiliářem apod. Projekt předpokládá i prezentaci zcela nových témat.

Součástí projektu je dále zajištění adekvátní ochrany sbírkových předmětů (mj. i nákupem laboratorního vybavení pro potřeby konzervátorů-restaurátorů) a pořízení pomůcek a vybavení pro edukační aktivity. Všechny části projektu kladou zvýšený důraz na edukaci návštěvníka a zlepšení návštěvnického komfortu formou komplexní modernizace. Související stavební práce mají za cíl zajistit adekvátní podmínky pro realizaci a užívání nových expozic, a to z hlediska technického, funkčního a provozního.

Cíl projektu: Modernizací expozic dojde k zatraktivnění stávajících prostor, lepší prezentaci a ochraně vystavovaných sbírkových předmětů. Díky modernizaci muzeum očekává zvýšený zájem o nové expozice, které prostřednictvím tradičních i moderních prvků novou formou přiblíží město a celý region. Lze předpokládat, že nové expozice doplněné o technické prvky mají větší potenciál zaujmout širší spektrum návštěvníků, podpořit a prohloubit edukační rozměr prezentovaných témat, umocnit zážitky spojené s poznáním a tím i motivovat k opakované návštěvě muzea. Projekt přinese muzeu nové laboratorní vybavení umožňující výzkum sbírkových předmětů a z něj vyplývající poznatky pro jejich ochranu, restaurování a konzervování. Projekt dále zajistí podmínky a vybavení pro moderně pojaté edukační aktivity. Hlavním přínosem projektu je tedy vedle zkvalitnění ochrany sbírek a zatraktivnění forem předávání informací také zvýšení povědomí o významu zachování kulturně historického dědictví pro budoucí generace, kdy i sama realizace projektu bude dokladem vhodného znovuvyužití a prezentace tohoto dědictví, neboť oba předmětné objekty jsou vedeny na seznamu kulturních památek.

Typ projektu: investiční

Plánovaný termín projektu: 30. 6. 2021 – 30. 6. 2023

zpět na projekty

Památková obnova kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti

Program: Program kultura spolufinancovaného z Finančních mechanismů EHP 2014-2021

Řešitel: RNDr. Karel Malý, Ph.D., e-mail: maly@muzeum.ji.cz

Role muzea: partner projektu

Partneři projektu: 1) Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava; 2) Pěvecké sdružení Campanula.

Aktivitami muzea v rámci projektu budou:

1) Realizace krátkodobé fotografické výstavy v prostorách kostela v říjnu 2023. Materiál pro výstavu dodá hlavní partner projektu (Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava), muzeum výstavu graficky připraví a nainstaluje.

2) Realizace dlouhodobé výstavy na téma soužití Čechů, Němců a Židů v Jihlavě v prostorách kostela. Výstava bude tvořena dvojrozměrnými materiály (zejm. fotografie a doplňující texty). Muzeum zajistí podklady, výstavu graficky připraví a nainstaluje. Výstava by měla být zahájena na podzim 2023.

3) Realizace popisek a zajištění podkladů pro mobilní aplikaci k nejvýznamnějším výtvarným dílům v interiéru kostela sv. Ignáce (podzim 2023).

Cíl projektu: Péče o kulturní dědictví a jeho prezentace.

Typ projektu: neinvestiční

Plánovaný termín projektu: 1. 4. 2021 – 31. 12. 2023

zpět na projekty

Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), Ministerstvo kultury České republiky

Řešitel: Mgr. David Zimola, e-mail: zimola@muzeum.ji.cz

Projekt v rámci grantu „Národní kulturní identita“ – NAKI II, hlavním řešitelem je Západočeská univerzita v Plzni, spolupracuje Muzeum Vysočiny Jihlava a další instituce: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU Brno, Moravské zemské muzeum, Archaioa Brno, z. ú., Západočeské muzeum v Plzni a Archeologický ústav AV ČR v Brně. Jedná se o výzkum vrcholně středověké keramiky (13.–15. století) z Plzně, Českých Budějovic, Jihlavy a Brna. Hlavním výstupem bude výstava v MZM v Brně v roce 2021 a řada studií ke středověké keramice v odborných časopisech.

zpět na projekty

Historická důlní díla na Vysočině jako doklady historického vývoje a objekty kulturního dědictví

Program: NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (Ministerstvo Kultury ČR)

Řešitel: RNDr. Karel Malý, Ph.D., e-mail: maly@mvji.cz

Administrátor: Ing. Miloš Podařil, e-mail: podaril@mvji.cz

Partneři projektu: Vysoká škola polytechnická Jihlava a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Praha

Popis projektu: Objektem výzkumného projektu jsou vybraná historická důlní díla na Vysočině včetně na ně v minulosti funkčně navazujících technologických zařízení. Důlní díla i na ně vázané technologické zázemí jsou chápány jako významné doklady vývoje krajiny, doklad kulturní identity, jejího vývoje v čase a důležitá forma historického kulturního dědictví.

Historická důlní díla budou posuzována důsledně multioborovým přístupem (z pohledu ložiskově-geologického, mineralogického, historického, archeologického aj.). Aplikačním výstupem projektu bude vytvoření postupů pro využití důlních děl jako informačních zdrojů o vývoji přírody i společnosti, nastavení nástrojů pro památkovou ochranu historických důlních děl a řešení problematiky využití důlních děl jako objektů prezentace kulturní identity a kulturního dědictví v geoturistice.

Cíl projektu: Dokumentace a výzkum montánních objektů na Vysočině.

Předpokládané výstupy projektu: Specializovaná mapa, výstava s kritickým katalogem, odborná kniha, dvě certifikované metodiky, dva workshopy a odborné články.

Rozpočet projektu (2023-2027):

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace: 9 185 000,- Kč
Vysoká škola polytechnická Jihlava: 2 200 000,- Kč
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.: 5 100 000,- Kč
Celkem: 16 485 000,- Kč

Projekt je ze 100 % financován dotačním titulem.

Typ projektu: neinvestiční

Plánovaný termín projektu: 1. 3. 2023 – 31. 12. 2027

Akademie třetího věku 2022

Program: Podpora malých kulturních programů (Statutární město Jihlava)

Koordinátorka: Renata Kremláčková, DiS., e-mail: kremlackova@muzeum.ji.cz

Projektový manažer: Ing. Miloš Podařil, e-mail: podaril@muzeum.ji.cz

Akademie třetího věku Jihlava představuje unikátní prostor pro neformální, avšak systematické vzdělávání a další osobnostní rozvoj zejména u seniorů (oficiální věkové omezení pro účast na projektu však neexistuje). Projekt má svými obrysy navodit intelektuálně atraktivní prostředí vysokoškolských přednášek, cvičení a akademických diskusí. Účastnici se zapisují do tematicky orientovaných kurzů vedených odborníky v podobě odborných zaměstnanců muzea, příp. smluvních lektorů. Každý kurz je přitom složen z minimálně čtyř na sebe navazujících tematických přednášek nebo cvičení. Předpokládanými tématy pro řešený podzimní semestr (tj. září – prosinec 2022) jsou: 1) přírodověda, 2) archeologie, 3) dějiny umění, 4) Jihlava 20. století, 5) astronomie. Obsah kurzů přitom vedle tematického vzdělávání více či méně cílí i na posilování širšího kulturního povědomí účastníků kurzu o městě Jihlavě a o jihlavském regionu.
Prostor pro aktivizaci seniorů v oblasti dalšího sebevzdělávání představuje významnou součást udržování intelektuální svěžesti a zpomalování procesu stárnutí. Ambicí projektu je také podpora sociálních kontaktů seniorů. Jako vědecko-výzkumná instituce může Muzeum Vysočiny Jihlava nabídnout účastníkům odlišný pohled a nová témata a podporu zkušených lektorů.

Podrobnosti o projektu jsou k dispozici na samostatné stránce Akademie třetího věku.

Cíl projektu: Realizace pěti kurzů v průběhu podzimního semestru 2022.

Rozpočet: min. 33 000,- Kč

  • v tom dotace Statutárního města Jihlavy: 30 000,- Kč
  • v tom vlastní zdroje: min. 3 000,- Kč

Typ projektu: neinvestiční

Plánovaný termín projektu: 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022

zpět na projekty

Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání

Program: Interreg, Rakousko – Česká republika

Řešitel: RNDr. Karel Malý, Ph.D., e-mail: maly@muzeum.ji.cz

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření dlouhodobé výstavy na ploše asi 425 m2 s tématem rašelinišť a mokřadů v širším okolí Telče a doplňkových edukačních programů k výstavě (předpokládáme interní a terénní program pro dvě věkové kategorie, celkem tedy čtyři programy). Vybudováno bude zároveň zázemí muzea (kancelář, příruční depozitáře – plocha asi 200 m2). Dílčím cílem je dále sestavení a vedení odborného týmu, který bude provádět přírodovědný výzkum rašelinišť a mokřadů v tomto regionu. Výstupem činnosti odborného týmu budou články prezentované v odborných periodicích, organizace jednoho přeshraničního workshopu a aktivní účast na workshopu v Rakousku. Odborný tým bude dále garantovat věcnou správnost všech přírodovědně zaměřených výstupů projektu. Dlouhodobým efektem projektu bude získání adekvátního prostoru pro umístění a trvalý provoz telčské pobočky muzea.

Výstupy projektu: V době udržitelnosti (která je 5 let) a po ní zajištění trvalého prostoru pro potřeby telčské pobočky muzea. Větší část výstavního zařízení pořízená z projektových prostředků bude využita pro další činnost muzea (zejména v Telči pro vytvoření stálé expozice a instalace výstav).

Doplňující informace: Přidaná hodnota přeshraniční spolupráce přispěje k ochraně společného přírodního dědictví rašelinišť a mokřadů. Dojde k lepší motivaci pro ochranu rašelinišť u dětí a dospělých (např. pro klima, rostliny, živočichy) a k vytvoření pracovních možností pro regionální obyvatelstvo, na základě trvale udržitelného cestovního ruchu. Přeshraniční spolupráce přispěje ke snížení periférnosti lokalit, hlavně díky podobnosti území, společných hodnotách a zdůraznění zachovalého přírodního a kulturního prostoru.

Konkrétními výstupy projektu jsou na české straně budování turistických stezek a dalších menších objektů infrastruktury turistického ruchu, zpřístupnění rašelinišť, tvorba informačních produktů (digitálních i tištěných), výzkum v oblasti cestovního ruchu a stavební úpravy objektu pro potřeby muzea. Muzeum pro projekt připraví dlouhodobou výstavu s tématy rašelinišť, mokřadů a Geoparku Vysočina. Výstava bude realizována v objektu, který vlastní město Telč a který bude v rámci projektu adaptován pro potřeby muzea. Jako doprovodné programy k výstavě budou připraveny edukační programy pro žáky a studenty. Muzeum dále zodpovídá za sestavení a činnost odborného týmu, který bude provádět výzkum v uvedených biotopech. Součástí činnosti týmu budou přeshraniční výměny zkušeností s kolegy z Rakouska (muzeum bude pořádat jeden workshop) a prezentace výsledků formou odborných článků.

Typ projektu: investiční

Plánovaný termín projektu: 1. 11. 2019 – 31. 12. 2022

Více informací na odkazu Interreg, evropský fond pro regionální rozvoj.

zpět na projekty

Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava

Program: Integrovaný regionální operační program (IROP), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Řešitel: RNDr. Karel Malý, Ph.D., e-mail: maly@muzeum.ji.cz

Cíl projektu: Optimalizace systému správy a ochrany sbírkového fondu: zlepšení preventivní konzervace, vybavení depozitářů, digitalizace sbírek a prezentace digitalizovaných sbírek, vybavení pro restaurování, konzervování a determinaci sbírkových předmětů, modernizace výstavního zařízení, modernizace bezpečnostních systémů EZS, EPS a CCTV.

Typ projektu: investiční

Plánovaný termín projektu: 1. 8. 2018 – 30. 6. 2022

Obsahem projektu je optimalizace systému správy a ochrany sbírkového fondu Muzea Vysočiny Jihlava: zlepšení preventivní konzervace, vybavení depozitářů, digitalizace sbírek a prezentace digitalizovaných sbírek, vybavení pro restaurování, konzervování a determinaci sbírkových předmětů, modernizace výstavního zařízení, modernizace bezpečnostních systémů EZS, EPS a CCTV. Projekt je podpořen prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

zpět na projekty

Českomoravská vrchovina hravě do škol

Program: Projekty v oblasti výuky a vzdělávání (Statutární město Jihlava)

Projektový manažer: Ing. Miloš Podařil, e-mail: podaril@muzeum.ji.cz

Partner projektu: Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace

Projekt předpokládá realizaci žákovských workshopů, při kterých žáci spolupracující základní školy z Jihlavy pod vedením zkušeného lektora a za využití muzejního know-how sami vytvoří unikátní autorskou vzdělávací deskovou hru obsahově věnovanou přírodnímu dědictví Českomoravské vrchoviny. Přímým výstupem projektu je realizace žákovských workshopů jako takových coby originálního nástroje vzdělávání. Sekundárním výstupem projektu je pak produkt vzdělávací deskové hry jako takové, která bude dále sloužit coby vzdělávací nástroj v rámci výuky zapojených základních škol a také bude zapojena do edukačních programů Muzea Vysočiny Jihlava.

Cíl projektu: Všestranný rozvoj klíčových kompetencí a souvisejících vzdělávacích oblastí (zejména Člověk a jeho svět a Člověk a příroda) dle RVP žáků zapojených do projektu při tvorbě a následném užívání deskové hry.

Rozpočet: 60 000,- Kč

  • v tom dotace Statutárního města Jihlavy: 50 000,- Kč
  • v tom vlastní zdroje: 10 000,- Kč

Typ projektu: neinvestiční

Plánovaný termín projektu: 3. 10. 2022 – 31. 6. 2023

zpět na projekty

Kampanologické památky Vysočiny

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), Ministerstvo kultury České republiky

Řešitelé: RNDr. Karel Malý, Ph.D., e-mail: maly@mvji.cz a PhDr. Radim Gonda, Ph.D., e-mail: gonda@mvji.cz

Administrátor: Ing. Miloš Podařil, e-mail: podaril@mvji.cz

Projekt řeší problematiku zvonů na Vysočině z pohledu historického, archeologického, technického, památkářského a hudebního. Řešeno ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Cíl projektu: Na základě detailní, multioborové dokumentace a výzkumu minimálně 1000 zvonů a zvonových stanovišť vytvořit komplexní soubor nástrojů pro metodiku výzkumu a ochrany zvonů jako specifické formy kulturní, technické a historické památky a pro jejich prezentaci jako specifického kulturního fenoménu, který symbolicky reprezentuje historický vývoj společnosti, doplňuje kulturní hodnotu krajiny a je symbolem místních komunit i národní identity. Projekt využije jak tradiční kampanologické postupy (technická, umělecko-historická, muzikologická charakteristika) aplikované na novodobě dosud převážně nezkoumané zvony, tak i zcela nové nebo dosud minimálně využité postupy (XRF analýzy zvonoviny, měření tvrdosti slitin, výzkum korozních produktů). Hlavním inovativním přínosem projektu je důsledně multioborový přístup k řešené problematice, tzn. kombinace tradičních a nových metod, který přinese synergické efekty při hodnocení a tvorbě výstupů.

Typ projektu: neinvestiční

Plánovaný termín projektu: 31. 3. 2018 – 31. 12. 2022

Památkový postup

Ochrana, údržba a dokumentace zvonů: ke stažení zde (pdf)

Mapová aplikace Zvony Vysočiny

Aplikace nabízí přehled kampanologických památek Vysočiny v okresech Jihlava, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Základní informace jsou v přehledné mapě prezentovány typem a barvou mapové značky (stáří zvonu, materiál zvonu). Po kliknutí na konkrétně vybraný zvon se zobrazí detailnější textové (velikost zvonu, jeho umístění, přesná datace, výrobce, hlavní tón) a obrazové informace (ve většině případů fotografie zvonového stanoviště – objektu, celkový pohled na zvon a příp. detaily výzdoby zvonu). Fotografie lze zvětšovat. Aplikace nyní obsahuje data k více než 1400 zvonům a zvonovým cimbálům. Jednotlivé zvony, detailní informace k nim i fotografie jsou průběžně doplňovány a upřesňovány.

Aplikace byla vytvořena v rámci projektu Kampanologické památky Vysočiny, program NAKI II Ministerstva kultury. Autory jsou R. Gonda, P. Janda, R. Lunga, K. Malý a P. Vácha (data a jejich kampanologické vyhodnocení) a M. Tejkal (programování aplikace). Aplikace je volně přístupná.

Mapová aplikace Zvony Vysočiny: https://arcg.is/1faa9e

Publikace

LUNGA, Radek, Radim GONDA, Karel MALÝ a Petr VÁCHA. Zvony na Vysočině; 1. díl, Okres Jihlava. Muzeum Vysočiny Jihlava. 2022. ISBN 978-80-86382-71-5. stažení ve formátu PDF

LUNGA, Radek, Radim GONDA, Karel MALÝ a Petr VÁCHA. Zvony na Vysočině; 2. díl, Okres Žďár nad Sázavou. Muzeum Vysočiny Jihlava. 2022. ISBN 978-80-86382-72-2. stažení ve formátu PDF

LUNGA, Radek a Petr VÁCHA. Zvony na Vysočině; 3. díl, Okres Havlíčkův Brod. Muzeum Vysočiny Jihlava. 2022. ISBN 978-80-86382-73-9. stažení ve formátu PDF

GONDA, Radim, et al . Srdce a zvon. Katalog výstavy. Muzeum Vysočiny Jihlava. 2022. ISBN 978-80-86328-74-6. stažení ve formátu PDF

Výstava Srdce a zvon

Výstava návštěvníkům přibližuje formou tematických panelů a vybraných trojrozměrných předmětů mimo jiné dějiny zvonařství a způsoby dokumentace zvonů i jejich památkové ochrany. Seznamuje rovněž s výsledky vlastního několikaletého výzkumu, který byl zaměřen nejen na plošnou dokumentaci
všech dochovaných zvonů a cimbálů v okresech Jihlava, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod, ale přináší i zcela nové poznatky o historické výrobě zvonů v Jihlavě, Velkém Meziříčí i novodobé produkci zvonů ve Žďárských strojírnách a slévárnách.

Mezi vystavenými předměty jsou ukázky starobylého cínového nádobí, zvonků a zvonů z různých historických období a použitých materiálů. Postup výroby zvonu je vyložen na panelu a zpředmětněn ukázkami surovin a modely výroby zvonové formy v reálné velikosti.

Výstavu si mohou zájemci zdarma prohlédnout od 14. června do 9. října 2022 na hradě Roštejně. Na jeden ze zvonů, vyrobený z poměrně výjimečného materiálu – zinku, si mohou návštěvníci na hradním nádvoří také sami zazvonit.

Workshop Zvony na Vysočině

V úterý 8. listopadu 2022 uspořádalo Muzeum Vysočiny Jihlava workshop nazvaný Zvony na Vysočině, který byl jedním z řady výstupů několikaletého výzkumného a dokumentačního projektu realizovaného jihlavským muzeem a Národním památkovým ústavem. Rozsáhlý projekt financovalo Ministerstvo kultury ČR v rámci programu NAKI II.

Přednášející představili výsledky projektu a diskutovali se zájemci o zkušenostech, nových zjištěních a moderních metodách dokumentace kampanologických památek. Mezi 34 účastníky setkání byli zejména odborníci z řad památkářů, historiků, ale třebas i zvoníci a lidé zajímající se o zvony a vše, co s nimi souvisí. Akce se zúčastnili rovněž majitelé či provozovatelé našich předních zvonařských dílen, z nichž některé se díky již několikagenerační práci v oblasti zvonařství staly legendami ve svém oboru.

Po jednání se uskutečnila exkurze, při níž měli zájemci možnost prohlédnout si největší jihlavský zvon zvaný lidově Zuzana, který odlil roku 1563 mistr Brikcí z Cimperka, a také dva hodinové cimbály, z nichž jeden je nejstarší dochovanou zvonařskou památkou z dílny zakladatele jihlavského zvonařství Georga Gleixnera z roku 1564.

zpět na projekty

Restaurování – praporce

Program: Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (Ministerstvo kultury ČR)

Kapitola: ISO II/D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – skupina c – Náročné restaurování, konzervování a preparování

Řešitel: akad. mal. Martin Kos , e-mail: kos@muzeum.ji.cz

Restaurování sbírkových předmětů: 1) cechovní praporec cechu soukeníků ze sbírky v Třešti, 2) cechovní praporec cechu postřihačů ze sbírky muzea v Jihlavě.

Cíl projektu: Restaurování sbírkových předmětů.

Typ projektu: neinvestiční

Plánovaný termín projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

zpět na projekty