projekty

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., realizuje projekty různého zaměření. Jedná se projekty zacílené na sbírkotvornou činnost (akvizice, péče a ochrana sbírek, konzervování, restaurování, zabezpečení), dále na činnost prezentační (organizace kulturních a výchovných akcí, výstavní činnost, tvorba nových expozic) a stavební či provozní (rekonstrukce objektů). Samostatnou skupinou jsou projekty zaměření odborného a vědeckého. Při realizaci projektů je muzeum buď přímo nositelem projektu, nebo je jedním z realizačních partnerů. Prostředky na tyto projekty získává muzeum z různých dotačních programů, z příspěvků státu, zřizovatele, příp. z příspěvků dalších subjektů v rámci České republiky, ale také v rámci přeshraniční spolupráce.

aktuální projekty

Digitalizace sbírkového fondu Muzea Vysočiny Jihlava, 1. část
Národní plán obnovy – NPO (Ministerstvo kultury ČR)

Historická důlní díla na Vysočině jako doklady historického vývoje a objekty kulturního dědictví
Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 – NAKI III (Ministerstvo kultury ČR)

Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic
Integrovaný regionální operační program – IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Památková obnova kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti
Program kultura spolufinancovaného z Finančních mechanismů EHP 2014-2021

Restaurování cechovního praporce a barokní olejomalby
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – ISO II/D (Ministerstvo kultury ČR)

Českomoravská vrchovina hravě do škol
Projekty v oblasti výuky a vzdělávání (Statutární město Jihlava)

projekty ukončené v roce 2022

Kampanologické památky Vysočiny
Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 – NAKI II (Ministerstvo kultury ČR)

Obměna technologie – instalace nového vysílacího zařízení pro přenos požárního poplachu na výstup EPS
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – ISO II/A (Ministerstvo kultury ČR)

Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání
Interreg (Rakousko – Česká republika)

Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava
Integrovaný regionální operační program – IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Akademie třetího věku Jihlava / podzimní semestr 2022
Podpora malých kulturních projektů (Statutární město Jihlava)

Restaurování – praporce
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – ISO II/D (Ministerstvo kultury ČR)

Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví
NAKI II (Ministerstvo kultury České republiky)

již dříve ukončené projekty:

Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou

Areál těžby stříbra ze 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou

Interreg AT-CZ I-Cult

Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku

Přírodní rozmanitost Vysočiny

Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva

Konzervace dřeva z archeologických nálezů

Mineralogie jihlavského rudního revíru – projekt VaV, podpořeno Ministerstvem kultury

Celostátní projekt – Podpora tradiční lidové kultury – kategorie A – 5. část, na základě vládního usnesení, podpora Ministerstva kultury ČR

Restaurování Betlému manželů Vostrých, inv.č. Te-33/1, I. etapa. , podpořeno Ministerstvem kultury ČR

Myrmekologické sbírky českých, moravských a slezských muzeí – pramenná základna pro studium biodiverzity střední Evropy (2007-2011) – projekt VaV, podpořeno Ministerstvem kultury

Vypracování návrhu záchranného programu zvláště chráněných a závažným způsobem ohrožených druhů rodu Formica s málo známou biologií (2007-2011)– podpořeno Ministerstvem životního prostředí

Restaurování souboru archiválií z historické podsbírky

Restaurování obrazu Marzy Johanna Heinricha: Přepadení Jihlavy

Restaurování sbírky cechovních praporců

Dolnorakouská zemská výstava – výstavní projekt, podpořeno z Programu přeshraniční spolupráce

Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města

Krabice na herbářové položky, podpořeno Ministerstvem kultury

Repreparace části Dalbergovy ornitologické sbírky, podpořeno Ministerstvem kultury

Internetová encyklopedie dějin Brna – Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Záchranný výzkum lidové architektury na okrese Jihlava, specifikum bývalého jihlavského jazykového ostrova, podpořeno Ministerstvem kultury ČR

Mykologický inventarizační průzkum lokality „Chmelná“ – grantový program Krajina Vysočiny 2009 Fondu Vysočiny