projekty

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., realizuje projekty různého zaměření. Jedná se projekty zacílené na sbírkotvornou činnost (akvizice, péče a ochrana sbírek, konzervování, restaurování, zabezpečení), dále na činnost prezentační (organizace kulturních a výchovných akcí, výstavní činnost, tvorba nových expozic) a stavební či provozní (rekonstrukce objektů). Samostatnou skupinou jsou projekty zaměření odborného a vědeckého. Při realizaci projektů je muzeum buď přímo nositelem projektu, nebo je jedním z realizačních partnerů. Prostředky na tyto projekty získává muzeum z různých dotačních programů, z příspěvků státu, zřizovatele, příp. z příspěvků dalších subjektů v rámci České republiky, ale také v rámci přeshraniční spolupráce.

aktuální projekty

Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání
Interreg (Rakousko – Česká republika)

Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava
Integrovaný regionální operační program – IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Kampanologické památky Vysočiny
Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 – NAKI II (Ministerstvo kultury ČR)

Akademie třetího věku Jihlava / podzimní semestr 2022
Podpora malých kulturních projektů (Statutární město Jihlava)

Restaurování – praporce
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – ISO II/D (Ministerstvo kultury ČR)

Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic
Integrované plány rozvoje území – IPRÚ (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Památková obnova kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti
Program kultura spolufinancovaného z Finančních mechanismů EHP 2014-2021

Obměna technologie – instalace nového vysílacího zařízení pro přenos požárního poplachu na výstup EPS
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – ISO II/A (Ministerstvo kultury ČR)

Českomoravská vrchovina hravě do škol
Projekty v oblasti výuky a vzdělávání (Statutární město Jihlava)