projekty

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., realizuje projekty různého zaměření. Jedná se projekty zacílené na sbírkotvornou činnost (akvizice, péče a ochrana sbírek, konzervování, restaurování, zabezpečení), dále na činnost prezentační (organizace kulturních a výchovných akcí, výstavní činnost, tvorba nových expozic) a stavební či provozní (rekonstrukce objektů). Samostatnou skupinou jsou projekty zaměření odborného a vědeckého. Při realizaci projektů je muzeum buď přímo nositelem projektu, nebo je jedním z realizačních partnerů. Prostředky na tyto projekty získává muzeum z různých dotačních programů, z příspěvků státu, zřizovatele, příp. z příspěvků dalších subjektů v rámci České republiky, ale také v rámci přeshraniční spolupráce.