Stříbrná Jihlava 2022

Na přelomu září a října se uskutečnil jubilejní desátý ročník mezinárodní konference Stříbrná Jihlava, která byla věnována dějinám starého hornictví a hutnictví od pravěku do novověku.

Konference byla zahájena ve čtvrtek 29. 9. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina prvním blokem přednášek věnovanému pravěkému hornictví, následovala tématika těžby zpracovávání železných rud a konečně blok věnovaný dolům a hornickým areálům v archeologickém výzkumu. První konferenční den byl zakončen v gotickém sále jihlavské radnice zdravicí primátorky Statutárního města Jihlavy Karolíny Koubové, příspěvkem Davida Zimoly o deseti ročnících Stříbrné Jihlavy, jednoho z „otců zakladatelů“ konference Zdeňka Laštovičky o drahých kamenech Vysočiny na insigniích Vysoké školy polytechnické v Jihlavě a famózním koncertem středověké hudby v podání hudebního tělesa La Bilancetta.

Druhý konferenční den byl věnován odborným přednáškám z oblastí výzkumu historické hornické krajiny, techniky na dolech, v úpravnách a na hutích, archeometrie ve službách výzkumu hornictví a surovin a konečně výzkumu mincí a kovových artefaktů, nebo-li koncovému článku operačního řetězce. Páteční večer je tradičně vyhrazen neformálním diskuzím na předhradí hradu Roštejna, které je spojeno s občerstvením v podobě opékaného selete průběžně polévaného pivním nálevem. Hudební produkci letos zajišťovala neméně vynikající jazzová skupina Bee Band z Jihlavy.

Sobota 1. 10. patřila terénní exkurzi, která nás tentokrát zavedla do Jemnice, kde se účastníci konference měli možnost seznámit s pozůstatky hornické činnosti a nedalekým kostelem sv. Jakuba a také s malou výstavkou hornických nástrojů v někdejší kapli sv. Alžběty na jemnickém předměstí příznačně zvaném Podolí. V restauraci U Víta přivítal badatele z celé Evropy jemnický starosta Miloň Slabý. Nad dnes již tradiční akcí, kterou pořádá každé 3 roky Muzeum Vysočiny Jihlava od roku 1995, převzali záštitu hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a primátorka Statutárního města Jihlavy Karolína Koubová. Bez finanční i jiné pomoci obou výše zmiňovaných institucí by nemohl být jubilejní desátý ročník Stříbrné Jihlavy 2022 vůbec uspořádán, a proto náš dík patří nejenom Kraji Vysočina a Statutárnímu městu Jihlavě, ale také všem zaměstnancům MVJ, Archai Brno a ÚAM FF MU Brno, kteří se na akci podíleli.

Mgr. David Zimola