Dokumentační a výzkumný projekt Kamapanologické památky Vysočinytisková zpráva ze dne: 2. 5. 2023

Konsorcium Muzea Vysočiny Jihlava a Národního památkového ústavu realizovalo v letech 2018–2022 rozsáhlý dokumentační a výzkumný projekt nazvaný Kampanologické památky Vysočiny, který finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR v rámci programu NAKI II (č. projektu DG18P02OVV056). Celkový rozpočet projektu představovala částka 5 149 000,- Kč.

Realizace projektu byla založena na mezioborové spolupráci odborníků z různých vědeckých oborů – historie a speciálně kampanologie, ochrany památek, hudební vědy, metalurgie a výroby zvonů.

Vymezenou oblast dokumentace tvořily okresy Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou a předmětem plošné dokumentace byly všechny zvony a hodinové cimbály, které se ve vymezeném období nacházely ať instalované, či případně deponované v nejrůznějších druzích objektů. Jednalo se převážně o zvoničky, kostely, kaple, ale i obecní úřady či hasičské zbrojnice apod. Při dokumentaci bylo prováděno měření rozměrů zvonů, ale i hlav a srdcí zvonů a popis celkového stavu a situace na zvonovém stanovišti, kde se často nacházejí druhotně odložené součásti jeho dřívějšího vybavení. Současně byla pořizována podrobná fotodokumentace a rovněž zvukové záznamy, které byly následně odborně analyzovány. Výběrově byla prováděna také nedestrukční materiálová analýza procentuálního prvkového složení slitin přístrojem pXRF Vanta Olympus.

V okrese Žďár nad Sázavou byla zdokumentováno 540 zvonů a 48 hodinových cimbálů, v okrese Havlíčkův Brod 387 zvonů a 61 hodinových cimbálů a v okrese Jihlava 327 zvonů a 45 hodinových cimbálů. Celkově tak bylo zdokumentováno 1254 zvonů a 157 hodinových cimbálů.

Projekt má celou řadu výstupů. Předně se jedná o databázi všech dokumentovaných zvonů a cimbálů v programu Access, databázi fotografií a databázi zvukových záznamů a zpráv o jejich analýze.

Dalším výstupem je interaktivní digitální mapa všech zdokumentovaných zvonů a cimbálů přístupná online, https://gis.kr-vysocina.cz/kultura-a-cestovni-ruch-c9 (pododkaz Zvony Vysočiny). Zejména pro odbornou veřejnost je určen Metodický postup výzkumu a ochrany zvonů jako specifické formy kulturní, technické a historické památky.

Zásadním výstupem je dále třísvazková knižní publikace nazvaná Zvony na Vysočině. Jednotlivé svazky přinášejí katalogovou formou doplněnou fotografiemi podrobné údaje a celkový popis všech zdokumentovaných zvonových památek, včetně přepisů a překladů cizojazyčných (německých či latinských) nápisů na zvonech.

Dalším výstupem určeným pro osvětu a vzdělávání je výstava nazvaná Srdce a zvon, která byla v roce 2022 představena na pobočce Muzea Vysočiny Jihlava na hradě Roštejn, v prosinci 2022 a lednu 2023 v Univerzitním centru Telč a v září 2023 bude otevřena v Muzeu Vysočiny Jihlava. Výstava je koncipována jako putovní a bude k dispozici i dalším organizacím, jež o ni projeví zájem. Důležitým doplněním výstavy je recenzovaný katalog výstavy, obsahující nejen fotografie vystavovaných předmětů a texty panelů, ale rovněž řadu odborných studií.

Shrnutí a prodiskutování získaných informací, zkušeností a dalších možností výzkumu byl na závěr projektu věnován zvonařský workshop, který zorganizovalo Muzeum Vysočiny Jihlava 8. listopadu 2022.

PhDr. Radim Gonda, Ph.D.