Projekt „ Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“tisková zpráva ze dne: 2. 5. 2019

Muzeum je od září 2018 řešitelem projektu o celkovém finančním objemu 34,3 mil. Kč, který byl podpořen z programu IROP (výše podpory je 85 %). Projekt bude fakticky ukončen v polovině roku 2022.

Obecným cílem projektu je optimalizace systému správy a ochrany sbírkového fondu; projekt je zaměřen zejména na zlepšení podmínek preventivní konzervace, vybavení depozitářů, digitalizaci sbírek a jejich prezentaci, vybavení pro restaurování, konzervování a determinaci sbírkových předmětů, modernizaci výstavního zařízení a modernizaci bezpečnostních systémů EZS, EPS a CCTV.

Technicky, personálně i finančně nejnáročnější částí projektu je digitalizace sbírek muzea a jeho poboček. Představuje to převedení záznamů o více než 130. 000 sbírkových položkách do digitální podoby. Tam, kde to má smysl, bude textová část záznamu doplněna i obrazovou informací (foto, scan, 3D scan). Výstupy digitalizace budou sloužit zejména pro potřeby kurátorů sbírek, část dat bude ale i volně přístupná veřejnosti.

RNDr. Karel Malý, Ph. D.