Projekt Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel, Waldviertel a Kraj Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání (ATCZ214)tisková zpráva ze dne: 2. 5. 2023

Projekt v rámci programu Interreg Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel, Waldviertel a Kraj Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání (ATCZ214), na němž se podílelo několik partnerů z České republiky a Rakouska.

Muzeum Vysočiny Jihlava plnilo dva základní úkoly: (1) Výzkumná část – studium biodiverzity oblasti a shromáždění fundovaných podkladů pro další části projektu a (2) Vybudování dlouhodobé výstavy na téma rašeliniště.

Výzkum

Hlavní téma:Přírodní rozmanitost rašeliništních biotopů na Telčsku

Cíl: Shromáždit historické i aktuální informace o biotopové a druhové diverzitě rašeliništích biotopů zájmových území

Náplní výzkum bylo studium vybraných lokalit a diverzity společenstev organismů, která je obývají. Přednostně bylavvěnována pozornost lokalitám málo prozkoumaným (včetně těch mimo ZCHÚ) a druhům vzácným, ohroženým, reliktním a chráněným a typickým společenstvům. Zastoupeny byly obory: geologie, botanika (mechorosty, cévnaté rostliny), mykologie, zoologie (sekáči, pavouci, brouci, motýli, mravenci, obratlovci).

Stav některých lokalit byl ověřen po 50 letech. Cenné výsledky přinesl zejména výzkum bezobratlých, poněvadž na velké části lokalit nebyla jejich společenstva dosud studována. Byly zde učiněny dokonce i nálezy druhů, jejichž výskyt byl dosud zjištěn na nižších jednotkách lokalit v rámci celé České republiky. Získaná data již byla částečně použita pro různé popularizační texty, včetně níže uvedené výstavy a budou zveřejněna i formou odborné publikace.

Dlouhodobá výstava Křehká krása rašelinišť

Na Telčsku, stejně jako jinde po celém světě, patří nelesní minerotrofní rašeliniště (slatiniště) mezi nejcennější, ale i činností člověka nejvíce zasažené biotopy. První sál, nazvaný Na počátku byl kámen, pojednává o regionálních geologických poměrech oblasti. Následující dva sály, Ostrovy dávno ukrytých pokladů,přibližují rašeliniště, vysvětlují, jak vznikla a kde se s nimi můžeme setkat. Ukazují tato podivuhodná, od okolního světa izolovaná, stanoviště jako domov unikátních společenstev, vyhledávané objekty vědců i umělců a také jako svědky dob dávno minulých.

Další dva sály, pojmenované Krajina na houpačce, představují rašeliniště Telčska jako místa plná výkyvů, kde nejen že se houpe půda pod nohama a kolísá mikroklima, ale na velmi vratkých základech stojí bohužel i jejich samotná existence. Tato skutečnost je na výstavě umocněna pohyblivými prvky, např. podlahou nebo některými částmi mobiliáře.

Na panelech po obou stranách chodby jsou shrnuty informace o ohrožení a ochraně rašelinišť obecně, o vybraných chráněných územích na Telčsku a v Horním Rakousku. Ukazují, že i fragmenty rašeliništních biotopů, které přežily do dnešních časů neblahému osudu navzdory, si stále uchovávají svůj půvab a poskytují útočiště jedinečným druhům organismů. Z výstavy se budeme těšit minimálně příštích pět let.

V prostorách telčské pobočky jsou plánovány různé popularizační a kulturní akce. Od slavnostního otevření pro veřejnost 5. 4. 2023 jsme zde zatím uspořádali Den otevřených dveří, Den Země, geologickou přednášku Svět pod námi, otevřeli výstavu Pěšáci umění, kde jsou prezentovány kovové plastiky uměleckého kováře Davida Habermanna a obrazy malíře Petra Mirčeva a také výstavu věnovanou sochaři, etnografovi a cestovateli Františku Vl. Foitovi. Na nejbližší týdny je plánována např. zoologická přednáška Nenávidění miláčkové, botanická přednáška Nejvzácnější rostliny Kraje Vysočina, výstava fotografií Jindřicha Štreita a další akce.

RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.