Projekty Muzea Vysočiny Jihlava (financované z „externích zdrojů“)tisková zpráva ze dne: 4. 5. 2017

Muzeum v současné době řeší nebo je spoluřešitelem čtyř projektů, u dalších sedmi podaných projektů čekáme na sdělení o výsledku posouzení projektových žádostí.

Největší běžící projekt s názvem Hrad Roštejn – Zpřístupnění nových exozic je financován z prostředků programu IROP. Jak název napovídá, cílem projektu je vybudování zajímavých hradních expozic, kterému ale bude předcházet i rekonstrukce objektu. Již tradičním (ale letos opět obsahově aktualizovaným) projektem je „Muzeum na dlažbě“: akci finančně podpořilo statutární město Jihlava, rozpočet je 40. 000 Kč. Obsahem projektu jsou netradiční prohlídky města, poznávání jeho historie a zajímavostí (komentované prohlídky, divadelní mikropředstavení, čtení z kronik, besedy a dílny).

Muzeum dále řeší dva projekty z oblasti vědy a výzkumu. Již třetím rokem pokračuje projekt „Provenience dekorativního kamene. . . “, který řeší problematiku středověké těžby a využití mramorů v okolí Žďáru nad Sázavou. Garantem projektu je ÚTAM AV ČR, náklady v letošním roce jsou 340. 000 Kč. Druhým projektem je akce s názvem „Areál těžby stříbra ze 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou“, jehož garantem je ArÚ AV ČR v Brně, náklady v letošním roce jsou 350. 000 Kč. Projekt zajistí základní dokumentaci a průzkum unikátně dochovaného těžebního a zpracovatelského středověkého areálu.

Na výsledek posouzení žádostí čeká jihlavské muzeum u projektů, které se týkají sbírek a jejich ochrany (restaurování, elektronické zabezpečení sbírek a zřízení preparátorského zoologického pracoviště – celkem za více než 500. 000 Kč). Další projekt se týká vytvoření nového webu organizace, předpokládané náklady jsou 60. 000 Kč. Tři podané projekty jsou zaměřeny na aplikovaný výzkum: projekty se týkají oblasti myrmekologie, archeologie a kampanologie. Celkový rozpočet těchto projektů je více než 26 mil. Kč, v případě získání finanční podpory by muzeum disponovalo na jejich řešení částkou asi 9 mil. Kč.

RNDr. Karel Malý, Ph. D.