vize a mise

Chceme být moderní institucí nadregionálního významu pracující v evropském kontextu.

Vědecky zkoumáme historický, kulturní a přírodní vývoj Českomoravské vrchoviny, shromažďujeme jeho hmotné
i nehmotné doklady a uchováváme je ve formě sbírek. Sbírky a informace odborně zpracováváme a následně umožňujeme veřejnosti jejich další využití.

Prostřednictvím výstav, publikací a přednášek nabízíme vzdělání, poučení, zábavu a potěšení.

Usilujeme tak o posílení sounáležitosti obyvatel Kraje Vysočina s jejich regionem a o vytvoření jejich zodpovědného vztahu k přírodnímu a historickému dědictví kraje.

Zároveň se tak snažíme přispívat k vytváření pozitivního obrazu Kraje Vysočina jako regionu, jehož přírodní a kulturní bohatství je hodno úcty a obdivu.

Motto: Muzeum Vysočiny Jihlava: Moderní – Vstřícné – Jedinečné