výzkumná témata

botanika

Tradiční součástí výzkumné činnosti jsou klasické floristické a vegetačními průzkumy zvláště chráněných území v Kraji Vysočina, zejména v CHKO Žďárské vrchy.

Spolupracujeme i na monitoringu výskytu kriticky ohrožených druhů ve spolupráci s dalšími řešiteli (Gentianella praecox subsp. bohemica, Gentianella amarella s RNDr. Jiřím Brabcem (Muzeum Cheb), vybrané druhy a lokality s výskytem čeledi Orchideaceae a Pyrolaceae, Crocus albiflorus,…

Mimi jiné spolupracujeme na projektech PLADIAS (databáze české flóry a vegetace) a na České národní fytocenologické databázi.

Spolupracovali jsme na projektové aktivitě Cévnaté rostliny Vysočiny, která byla součástí projektu „Přírodní rozmanitost Vysočiny“.

Jedním z nejcennějších biotopů Českomoravské vrchoviny, kterému je ve výzkumné činnosti botanického pracoviště Muzea Vysočiny Jihlava věnována stálá pozornost jsou rašelinné louky a rašeliniště. Při jejich výzkumu a sledování je možné navazovat na práce Ivana Růžičky z druhé poloviny 20. století.

Botanické pracoviště se významnou měrou podílelo na realizaci Floristického kurzu České botanické společnosti pořádaného v Jihlavě v roce 2005 včetně publikace výsledků.

realizace

V posledních letech byly realizovány a publikovány tyto výzkumné činnosti.

 • Dvořáčková K . (2000a-b ): Závěrečné textové zprávy k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].
 • Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. natur., Jihlava, 15: 135-182.
 • Dvořáčková K. (2001a-e, 2002a-b, 2003a-c): Závěrečné textové zprávy k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].
 • Dvořáčková K. (2005): Nová lokalita Carex pilosa Scop. na Českomoravské vrchovině. – Acta Rerum Naturalium, Jihlava, Třebíč, 61–62.
 • Dvořáčková K. (2005): Květena a vegetace. In: Nekuda V. [ed.]: Vlastivěda moravská. Dačicko, Slavonicko a Telečsko. – Muzejní a vlastivědná společnost v Brně (in press).
 • Dvořáčková K. et Čech L. (2005): Charakteristika přírodních poměrů Jihlavska. – Ms. [Floristický kurs ČBS Jihlava 2005], Muzeum Vysočiny Jihlava a AOPK ČR.
 • Čech L., Dvořáčková K. et Juřička J. [eds.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.–8. července 2005). – Zprávy Čes. Botan. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1: 1–73, 2006.
 • Čech L. et Juřička J. (2007): Floristická data z exkurze Nížkovice – Rašovice. In.: Grulich V. [ed.]: Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9.-14. července 2006). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42, Suppl. 2007/2: 1–60.
 • Juřička J. et Juřičková K. (2007): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Ranská jezírka (CHKO Žďárské vrchy). – Ms. [depon. in. AOPK ČR Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou]
 • Juřička J. et Juřičková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). – Acta Rerum Naturalium, Jihlava, Třebíč, 4: 31–42.
 • Juřička J. et Juřičková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty. – Acta Rerum Naturalium, Jihlava, Třebíč, 5: 133–146.
 • Juřička J. et Juřičková K. (2009): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Suché kopce. – Acta Rerum Naturalium, Jihlava, Třebíč, in prep.
 • Juřička J. et Juřičková K. (2011): Vegetace a flóra PP U Bezděkova a PP Díly u Lhotky v CHKO Žďárské vrchy. – Acta Rerum Naturalium, 11: 87-102.
 • Juřička J. et Juřičková K. (2011): Vegetace a flóra PP Na skále v CHKO Žďárské vrchy. – Ms. [depon. in. AOPK ČR Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou]
 • Juřička J. et Juřičková K. (2011): Vegetace a flóra PP Světnovské údolí v CHKO Žďárské vrchy. – Ms. [depon. in. AOPK ČR Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou]
 • Juřička J. et Juřičková K. (2013): Vegetace a flóra PP Pernovka a PP Sklenské louky v CHKO Žďárské vrchy. – Acta Rerum Naturalium, 13: 5-21.
 • Juřička J., Juřičková K., Kubešová S. et Novotný I. (2014): Vegetace a flóra PR Pod Kamenným vrchem v CHKO Žďárské vrchy. – Acta Rerum Naturalium, 14: 1-20.
 • Juřička J. et Juřičková K. (2016): Vegetace a flóra PR Olšina u Skleného v CHKO Žďárské vrchy. – Acta Rerum Naturalium, 19: 27-38.
 • Juřičková K., Juřička J. et Čech L. (2017): Vegetace a flóra lokality Nad Svitákem na Jihlavsku. – Acta Rerum Naturalium, 11: 33-46.
 • Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds]: Cévnaté rostliny. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz
 • Juřička J. (2018): Vyhodnocení změn vegetace kolem komunikace II/360 v k.ú. Roženecké Paseky (CHKO Žďárské vrchy) v letech 2016–2018 po změně technologie zimní údržby. – Ms. [depon. in. AOPK ČR Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou]