Kampanologické památky Vysočiny

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), Ministerstvo kultury České republiky

Řešitelé: RNDr. Karel Malý, Ph.D., e-mail: maly@muzeum.ji.cz a PhDr. Radim Gonda, Ph.D., e-mail: gonda@muzeum.ji.cz

Projektový manažer: Ing. Miloš Podařil, e-mail: podaril@muzeum.ji.cz

Projekt řeší problematiku zvonů na Vysočině z pohledu historického, archeologického, technického, památkářského a hudebního. Řešeno ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Cíl projektu: Na základě detailní, multioborové dokumentace a výzkumu minimálně 1000 zvonů a zvonových stanovišť vytvořit komplexní soubor nástrojů pro metodiku výzkumu a ochrany zvonů jako specifické formy kulturní, technické a historické památky a pro jejich prezentaci jako specifického kulturního fenoménu, který symbolicky reprezentuje historický vývoj společnosti, doplňuje kulturní hodnotu krajiny a je symbolem místních komunit i národní identity. Projekt využije jak tradiční kampanologické postupy (technická, umělecko-historická, muzikologická charakteristika) aplikované na novodobě dosud převážně nezkoumané zvony, tak i zcela nové nebo dosud minimálně využité postupy (XRF analýzy zvonoviny, měření tvrdosti slitin, výzkum korozních produktů). Hlavním inovativním přínosem projektu je důsledně multioborový přístup k řešené problematice, tzn. kombinace tradičních a nových metod, který přinese synergické efekty při hodnocení a tvorbě výstupů.

Typ projektu: neinvestiční

Plánovaný termín projektu: 31. 3. 2018 – 31. 12. 2022

Mapová aplikace Zvony Vysočiny

Aplikace nabízí přehled kampanologických památek Vysočiny v okresech Jihlava, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Základní informace jsou v přehledné mapě prezentovány typem a barvou mapové značky (stáří zvonu, materiál zvonu). Po kliknutí na konkrétně vybraný zvon se zobrazí detailnější textové (velikost zvonu, jeho umístění, přesná datace, výrobce, hlavní tón) a obrazové informace (ve většině případů fotografie zvonového stanoviště – objektu, celkový pohled na zvon a příp. detaily výzdoby zvonu). Fotografie lze zvětšovat. Aplikace nyní obsahuje data k více než 1400 zvonům a zvonovým cimbálům. Jednotlivé zvony, detailní informace k nim i fotografie jsou průběžně doplňovány a upřesňovány.

Aplikace byla vytvořena v rámci projektu Kampanologické památky Vysočiny, program NAKI II Ministerstva kultury. Autory jsou R. Gonda, P. Janda, R. Lunga, K. Malý a P. Vácha (data a jejich kampanologické vyhodnocení) a M. Tejkal (programování aplikace). Aplikace je volně přístupná.

Mapová aplikace Zvony Vysočiny: https://arcg.is/1faa9e

Publikace

LUNGA, Radek, Radim GONDA, Karel MALÝ a Petr VÁCHA. Zvony na Vysočině; 1. díl, Okres Jihlava. Muzeum Vysočiny Jihlava. 2022. ISBN 978-80-86382-71-5.

Zvony na Vysočině, 1. díl

Výstava Srdce a zvon

Výstava návštěvníkům přibližuje formou tematických panelů a vybraných trojrozměrných předmětů mimo jiné dějiny zvonařství a způsoby dokumentace zvonů i jejich památkové ochrany. Seznamuje rovněž s výsledky vlastního několikaletého výzkumu, který byl zaměřen nejen na plošnou dokumentaci
všech dochovaných zvonů a cimbálů v okresech Jihlava, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod, ale přináší i zcela nové poznatky o historické výrobě zvonů v Jihlavě, Velkém Meziříčí i novodobé produkci zvonů ve Žďárských strojírnách a slévárnách.

Mezi vystavenými předměty jsou ukázky starobylého cínového nádobí, zvonků a zvonů z různých historických období a použitých materiálů. Postup výroby zvonu je vyložen na panelu a zpředmětněn ukázkami surovin a modely výroby zvonové formy v reálné velikosti.

Výstavu si mohou zájemci zdarma prohlédnout od 14. června do 9. října 2022 na hradě Roštejně. Na jeden ze zvonů, vyrobený z poměrně výjimečného materiálu – zinku, si mohou návštěvníci na hradním nádvoří také sami zazvonit.

zpět na projekty