Vyhledat na webu

Kampanologické památky Vysočiny

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), Ministerstvo kultury České republiky

Řešitelé: RNDr. Karel Malý, Ph.D., e-mail: maly@mvji.cz a PhDr. Radim Gonda, Ph.D., e-mail: gonda@mvji.cz

Administrátor: Ing. Miloš Podařil, e-mail: podaril@mvji.cz

Projekt řeší problematiku zvonů na Vysočině z pohledu historického, archeologického, technického, památkářského a hudebního. Řešeno ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Cíl projektu: Na základě detailní, multioborové dokumentace a výzkumu minimálně 1000 zvonů a zvonových stanovišť vytvořit komplexní soubor nástrojů pro metodiku výzkumu a ochrany zvonů jako specifické formy kulturní, technické a historické památky a pro jejich prezentaci jako specifického kulturního fenoménu, který symbolicky reprezentuje historický vývoj společnosti, doplňuje kulturní hodnotu krajiny a je symbolem místních komunit i národní identity. Projekt využije jak tradiční kampanologické postupy (technická, umělecko-historická, muzikologická charakteristika) aplikované na novodobě dosud převážně nezkoumané zvony, tak i zcela nové nebo dosud minimálně využité postupy (XRF analýzy zvonoviny, měření tvrdosti slitin, výzkum korozních produktů). Hlavním inovativním přínosem projektu je důsledně multioborový přístup k řešené problematice, tzn. kombinace tradičních a nových metod, který přinese synergické efekty při hodnocení a tvorbě výstupů.

Typ projektu: neinvestiční

Plánovaný termín projektu: 31. 3. 2018 – 31. 12. 2022


Památkový postup


Ochrana, údržba a dokumentace zvonů.


Mapová aplikace Zvony Vysočiny


Aplikace nabízí přehled kampanologických památek Vysočiny v okresech Jihlava, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Základní informace jsou v přehledné mapě prezentovány typem a barvou mapové značky (stáří zvonu, materiál zvonu). Po kliknutí na konkrétně vybraný zvon se zobrazí detailnější textové (velikost zvonu, jeho umístění, přesná datace, výrobce, hlavní tón) a obrazové informace (ve většině případů fotografie zvonového stanoviště – objektu, celkový pohled na zvon a příp. detaily výzdoby zvonu). Fotografie lze zvětšovat. Aplikace nyní obsahuje data k více než 1400 zvonům a zvonovým cimbálům. Jednotlivé zvony, detailní informace k nim i fotografie jsou průběžně doplňovány a upřesňovány.

Aplikace byla vytvořena v rámci projektu Kampanologické památky Vysočiny, program NAKI II Ministerstva kultury. Autory jsou R. Gonda, P. Janda, R. Lunga, K. Malý a P. Vácha (data a jejich kampanologické vyhodnocení) a M. Tejkal (programování aplikace). Aplikace je volně přístupná.

Mapová aplikace Zvony Vysočiny: https://arcg.is/1faa9e


Publikace


LUNGA, Radek, Radim GONDA, Karel MALÝ a Petr VÁCHA. Zvony na Vysočině; 1. díl, Okres Jihlava. Muzeum Vysočiny Jihlava. 2022. ISBN 978-80-86382-71-5.

LUNGA, Radek, Radim GONDA, Karel MALÝ a Petr VÁCHA. Zvony na Vysočině; 2. díl, Okres Žďár nad Sázavou. Muzeum Vysočiny Jihlava. 2022. ISBN 978-80-86382-72-2. 

LUNGA, Radek a Petr VÁCHA. Zvony na Vysočině; 3. díl, Okres Havlíčkův Brod. Muzeum Vysočiny Jihlava. 2022. ISBN 978-80-86382-73-9. 

GONDA, Radim, et al . Srdce a zvon. Katalog výstavy. Muzeum Vysočiny Jihlava. 2022. ISBN 978-80-86328-74-6. 


Výstava Srdce a zvon


Výstava návštěvníkům přibližuje formou tematických panelů a vybraných trojrozměrných předmětů mimo jiné dějiny zvonařství a způsoby dokumentace zvonů i jejich památkové ochrany. Seznamuje rovněž s výsledky vlastního několikaletého výzkumu, který byl zaměřen nejen na plošnou dokumentaci
všech dochovaných zvonů a cimbálů v okresech Jihlava, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod, ale přináší i zcela nové poznatky o historické výrobě zvonů v Jihlavě, Velkém Meziříčí i novodobé produkci zvonů ve Žďárských strojírnách a slévárnách.

Mezi vystavenými předměty jsou ukázky starobylého cínového nádobí, zvonků a zvonů z různých historických období a použitých materiálů. Postup výroby zvonu je vyložen na panelu a zpředmětněn ukázkami surovin a modely výroby zvonové formy v reálné velikosti.

Výstavu si mohou zájemci zdarma prohlédnout od 14. června do 9. října 2022 na hradě Roštejně. Na jeden ze zvonů, vyrobený z poměrně výjimečného materiálu – zinku, si mohou návštěvníci na hradním nádvoří také sami zazvonit.


Workshop Zvony na Vysočině


V úterý 8. listopadu 2022 uspořádalo Muzeum Vysočiny Jihlava workshop nazvaný Zvony na Vysočině, který byl jedním z řady výstupů několikaletého výzkumného a dokumentačního projektu realizovaného jihlavským muzeem a Národním památkovým ústavem. Rozsáhlý projekt financovalo Ministerstvo kultury ČR v rámci programu NAKI II.

Přednášející představili výsledky projektu a diskutovali se zájemci o zkušenostech, nových zjištěních a moderních metodách dokumentace kampanologických památek. Mezi 34 účastníky setkání byli zejména odborníci z řad památkářů, historiků, ale třebas i zvoníci a lidé zajímající se o zvony a vše, co s nimi souvisí. Akce se zúčastnili rovněž majitelé či provozovatelé našich předních zvonařských dílen, z nichž některé se díky již několikagenerační práci v oblasti zvonařství staly legendami ve svém oboru.

Po jednání se uskutečnila exkurze, při níž měli zájemci možnost prohlédnout si největší jihlavský zvon zvaný lidově Zuzana, který odlil roku 1563 mistr Brikcí z Cimperka, a také dva hodinové cimbály, z nichž jeden je nejstarší dochovanou zvonařskou památkou z dílny zakladatele jihlavského zvonařství Georga Gleixnera z roku 1564.