Vyhledat na webu

Sbírky

MVJ ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, má své sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek (dále CES), vedené na Ministerstvu kultury České republiky. Sbírky jsou tímto začleněny do rozsáhlé databáze a instituce je povinna nakládat s nimi podle citovaného zákona. Zároveň může muzeum využívat práv, které ze zákona pro vlastníky (správce) sbírek plynou. Podle ustanovení § 7 zákona je jednou z povinností instituce stálá aktualizace zápisu sbírky v CES. Databáze CES je veřejně přístupná na internetových stránkách MK ČR.


Vlastník sbírek: Kraj Vysočina, zřizovatel organizace

Správce sbírek: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace


Sbírka Muzea Vysočiny:

Evidenční číslo: MJI/002-05-07/146002


Sbírka Muzea Vysočiny – pobočka Telč

Evidenční číslo: MTL/002-05-07/148002


Sbírka Muzea Vysočiny – pobočka Třešť

Evidenční číslo: MTŘ/002-05-07/149002


MVJ realizovalo v letech 2019–2021 projekt s názvem „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“. Jeho hlavním cílem bylo kvalitativní i kvantitativní zlepšení péče o sbírkové fondy muzea. Finanční podporu ve výši 34,2 mil. Kč projekt získal z programu IROP, ze státního rozpočtu a ze strany zřizovatele, tj. Kraje Vysočina. V rámci projektu bylo pořízeno vybavení pro digitalizaci sbírek (fotoaparáty, skenery, 3D skener, různé typy mikroskopů aj.), pro práci konzervátorů (XRF spektrometr, FTIR spektrometr, čistící laser, rentgen aj.), pro pořizování dermoplastických preparátů a vybavení depozitářů (nové regály, germicidní lampa, mrazáky pro desinfekci sbírek, odvlhčovače, zvlhčovače, přenosné měřiče teplot a vlhkosti aj.). Po celou dobu probíhala intenzivní digitalizace sbírek – tj. pořizování evidenčních záznamů do databáze Demus a pořizování obrazové dokumentace sbírkových předmětů. Pořízeno tak bylo desetitisíce záznamů zachycujících stav jednotlivých předmětů v rámci příslušných podsbírek. Tyto záznamy pak byly soustředěny do veřejně přístupné databáze http://sbirky.mvji.cz.