Vyhledat na webu

Archeologická podsbírka

Kurátor: Mgr. David Zimola, e-mail: zimola@mvji.cz

  • Sbírka: Sbírka Muzea Vysočiny
  • Území: ve sbírce jsou zastoupeny nálezy archeologické povahy z převážné části z území okresu Jihlava, z nichž největší část tvoří předměty nalezené ve městě Jihlavě. Malá část předmětů pochází z různých lokalit mimo okres Jihlava. Systematické třídění archeologických sbírek v Muzeu Vysočiny probíhalo od roku 1953. Do dnešních dnů provádí MV průběžný sběr materiálu archeolog. povahy a soustřeďuje předměty z archeologických výzkumů prováděných na území okresu Jihlava. Kromě těchto činností rozšiřuje MV sbírkový fond o koupě a dary.
  • Období: Většinu sbírky tvoří keramické předměty pocházející z období vrcholného středověku (13. – 16. století ). Ostatní nálezy středověkého stáří byly vyrobeny ze železa, kosti, skla, kůže, dřeva, kamene a barevných kovů. Menší část sbírkového fondu představují prehistorické předměty, většinou dary z různých částí České republiky. Sbírka obsahuje předměty: paleolitického stáří – kostěná a kamenná industrie, z období neolitu – keramika, kostěná a kamenná industrie, z doby bronzové až slovanské – keramika, kostěná a kamenná industrie, výrobky z kovů
  • Předměty: předměty z keramiky, železa, kosti, skla, kůže, dřeva, kamene, barevných kovů
  • Obor: 9 – Archeologická

Archeologickou sbírku vedeme jako podsbírku č. „9 – archeologická“ v rámci sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. Její součástí jsou především předměty získané archeologickými výzkumy na území Českomoravské vrchoviny, ale i nálezy objevené na povrchu nebo z konstrukcí staveb. Jedná se například o různé stavební kamenné prvky, dřevěná vodovodní potrubí nebo kovový spojovací materiál. Převážnou část ovšem tvoří četné nálezy zlomků keramických nádob či kamenných, kovových a dřevěných nástrojů. Nemalou část sbírky představují také zvířecí kosti, lidské ostatky a součásti pohřebních výbav.

V rámci katalogizačního programu DEMUS – modul archeologie bylo v jihlavském muzeu k 31. 12. 2021 evidováno celkem 93 355 záznamů, nebo-li položek, což činí celkem 267 867 kusů sbírkových předmětů archeologické povahy. Archeologické nálezy jsou z podstaty věci svou početností náročné na prostor i podrobnou evidenci v obou stupních, proto jsme zavedli tzv. hromadnou evidenci, při níž je každé lokalitě či souboru nálezů z jednoho místa přidělováno jedno přírůstkové číslo, dále rozepisované podle materiálů do čísel evidenčních. Z tohoto důvodu máme zapsáno v Centrální evidenci sbírek, vedené Ministerstvem kultury ČR, k 31. 12. 2021 „pouhých“ 11 602 položek.