Vyhledat na webu

Pořádané konference a semináře

2022


X. ročník mezinárodní konference Stříbrná Jihlava 2022

Mezinárodní konference k dějinám starého hornictví a hutnictví

29. září – 1. října 2022

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., Masarykova univerzita v Brně, Archaia Brno, z. s., za přispění Kraje Vysočina a Magistrátu Města Jihlavy

Konference byla zahájena ve čtvrtek 29. září v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina prvním blokem přednášek věnovanému pravěkému hornictví, následovala tématika těžby zpracovávání železných rud a konečně blok věnovaný dolům a hornickým areálům v archeologickém výzkumu. První konferenční den byl zakončen v gotickém sále jihlavské radnice společenskému setkání.

Druhý konferenční den byl věnovaným odborným přednáškám z oblasti výzkumu historické hornické krajiny, techniky na dolech, v úpravnách a na hutích, archeometrie ve službách výzkumu hornictví a surovin a konečně výzkumu mincí a kovových artefaktů neboli koncovému článku operačního řetězce. Páteční večer byl zakončen neformálními diskuzemi na předhradí hradu Roštejna.

Sobota 1. října patřila terénní exkurzi do Jemnice, kde se účastníci konference měli možnost seznámit s pozůstatky hornické činnosti a nedalekým kostelem sv. Jakuba a také s malou výstavkou hornických nástrojů v někdejší kapli sv. Alžběty. Nad konferencí převzali záštitu hejtman Kraje Vysočina Mgr. Vítězslav Schrek a primátorka Statutárního města Jihlavy MgA. Karolína Koubová.


Zvony na Vysočině

Workshop

8. listopadu 2022

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Workshop nazvaný Zvony na Vysočině byl jedním z řady výstupů několikaletého výzkumného a dokumentačního projektu realizovaného jihlavským muzeem a Národním památkovým ústavem. Rozsáhlý projekt financovalo Ministerstvo kultury ČR v rámci programu NAKI II.

Přednášející představili výsledky projektu a diskutovali se zájemci o zkušenostech, nových zjištěních a moderních metodách dokumentace kampanologických památek. Mezi 34 účastníky setkání byli zejména odborníci z řad památkářů, historiků, ale také i zvoníci a lidé zajímající se o zvony a vše, co s nimi souvisí. Akce se zúčastnili rovněž majitelé či provozovatelé našich předních zvonařských dílen, z nichž některé se díky již několikagenerační práci v oblasti zvonařství staly legendami ve svém oboru.

Po jednání se uskutečnila exkurze, při níž měli zájemci možnost prohlédnout si největší jihlavský zvon zvaný lidově Zuzana, který odlil roku 1563 mistr Brikcí z Cimperka, a také dva hodinové cimbály, z nichž jeden je nejstarší dochovanou zvonařskou památkou z dílny zakladatele jihlavského zvonařství Georga Gleixnera z roku 1564.

Workshop – Rašeliniště

22. listopadu 2022

Workshop k projektu Interreg Rakousko – Česká republika – Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání.

22. listopadu 2022

Mikroregion Telčsko, Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.


Rašeliniště – přírodovědné poklady Telčska

Konference k projektu Interreg Rakousko – Česká republika – Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání

15. prosince 2022

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Hlavním cílem setkání byla prezentace výsledků výzkumné části projektu. Do čerstvě opravené budovy starého špitálu na Starém Městě v Telči se sjeli přírodovědci, edukátoři a další participanti projektu z českých zemí i Rakouska a také lokální politici partnerských obcí – Telče a Liebenau.

Po uvítání následoval odborný program. V sekci zaměřené na neživou přírodu byl představen nález velmi zajímavého tzv. organického minerálu fichtelitu u Velkého Pařezitého rybníku. Následující oddíly se týkaly bioty rašelinišť na Telčsku. Postupně zazněly příspěvky věnované mechům, vyšším rostlinám, pavoukům, sekáčům, broukům, motýlům, mravencům a obratlovcům obývajícím zájmové území.

Závěrečná část setkání patřila komentované prohlídce dlouhodobé výstavy Křehká krása rašelinišť, instalované ve výstavních prostorách areálu.2021


Poznej rašeliniště!
Workshop

6. října 2021
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.,

Workshop se konal v rámci projektu „Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“.

Jako místo realizace byl zvolen hrad Roštejn. Jednotlivé odborné příspěvky byly doplněny exkurzí na lokalitu Bažantka. Následoval odpolední blok spojený s prohlídkou hradu a závěrečnou přednáškou na téma rašeliniště a jejich výzkum.