Vyhledat na webu

Povinně zveřejňované informace


1. Název

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 1224/55, 586 01 Jihlava

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina vydaná podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a upravená v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věci, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věci práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona 6. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace, jejíž součástí jsou pobočná pracoviště v Telči, Třešti a na hradě Roštejn, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.


Vize a mise:  Motto: Muzeum Vysočiny Jihlava: Moderní – Vstřícné – Jedinečné

Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ: 70890749


3. Organizační struktura

  • Statutární orgán, ředitel muzea
  • Zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele muzea
  • Společensko-vědné oddělení
  • Přírodovědné oddělení
  • Archeologické oddělení
  • Propagačně-programové oddělení
  • Technické oddělení
  • Ekonomické oddělení

viz Kontakty


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 1224/55
586 01 Jihlava

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 1224/55

586 01 Jihlava
viz Kontakty

4.3 Úřední hodiny

Pondělí – pátek          8:00 -13:30

4.4 Telefonní čísla

+420 567 573 880
dále viz Kontakty

4.5 Adresa internetové stránky

https://mvji.cz

4.6 Adresa e-podatelny

podatelna@mvji.cz

4.7 Další elektronické adresy

Identifikátor datové schránky: 9qtk6f4
Zaměstnanci užívají elektronickou adresu ve formátu
přijmení@mvji.cz (bez diakritiky).


5. Platby lze poukázat

v CZK na bankovní účet číslo: 1466060309/0800

Fakturace elektronicky:

vondrak@mvji.cz


6. IČO

00090735


7. DIČ


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Výroční zprávy viz Výroční zprávy

Aktuální základní dokumenty Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace (tj. zřizovací listina, organizační řády, atd.) jsou též dostupné v Rejstříku příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.  

8.2 Rozpočet

Aktuální dokumenty Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace (tj. rozpočty a střednědobé výhledy, účetní uzávěrky atd.) jsou dostupné v Rejstříku příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.  


9. Žádosti o informace

Postup pro podání a vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je v listinné podobě v kanceláři Propagačně-programového oddělení a je zveřejněn na internetových stránkách muzea.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup pro podání a vyřízení žádosti o poskytnutí informací


10. Příjem žádostí a dalších podání

Na adrese Muzea Vysočiny Jihlava pro osobní návštěvu v úředních hodinách nebo elektronickou poštou na adrese e-podatelny lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.


11. Opravné prostředky


12. Formuláře


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací


14. Předpisy


14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (změna: 186/2004 Sb., 483/2004 Sb., 203/2006 Sb.)

Vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Metodický pokyn Ministerstva kultury, č. j. 53/2001, k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky (kraji, obcemi)

Metodický pokyn Ministerstva kultury, č. j. 14639/2002, k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí

Metodický pokyn Ministerstva kultury, č. j. 10774/2004, k vývozu kulturních statků z celního území Evropských společenství

Metodický pokyn Ministerstva kultury, č. j. 5762/2005, k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a k dopadu zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, na změny v centrální evidenci sbírek

Metodický pokyn Ministerstva kultury, č. j. 10012/2010, k ochraně sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů před krádežemi, vloupáním a požárem

Správnost a průkaznost sbírkové evidence vedené v muzeích a galeriích zřizovaných státem, kraji nebo obcemi, režim zacházení se sbírkou a sbírkovými předměty (návrh metodického pokynu)

Vzor smlouvy o výpůjčce pro poskytnutí sbírkových předmětů partnerské osobě v zahraničí pro účely vystavování

Metodický pokyn k provedení vyhlášky MF č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

14.2 Vydané právní předpisy


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace badatelům poskytujeme zdarma

Poplatek za zhotovení kopií

Jednostranná A4

2 Kč

Oboustranná A4

4 Kč

Jednostranná A3

5 Kč

Oboustranná A3

7 Kč

Digitální snímek či sken

10 Kč/1 strana

Poplatek za uložení na CD/DVD

20 Kč


Informační brožury dle nákladů na tisk


Poštovné dle skutečných nákladů15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu nebylo vydáno.


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

Výhradní licence se vztahuje na celý sbírkový fond Muzea Vysočiny Jihlava, nelze pořizovat fotografie ani jiné kopie bez souhlasu kurátora dotyčného fondu. U fotografií určených k použití pro média, je nutno jako zdroj vždy uvádět: „Foto: Archiv Muzea Vysočiny Jihlava“ nebo „Foto: Archiv MVJ“.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Za rok 2023