Vyhledat na webu

Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic

ProgramIntegrovaný regionální operační program (IROP), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Integrované plány rozvoje území – IPRÚ (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Řešitel: RNDr. Karel Malý, Ph.D., e-mail: maly@mvji.cz


Projekt se týká modernizace stávajících expozic Muzea Vysočiny Jihlava v expozičních budovách 57/58 na Masarykově náměstí v Jihlavě, a to včetně souvisejících stavebních úprav, zejména lokální úpravy interiéru (elektroinstalace, osvětlení, topení, úpravy povrchů apod.) a obnovy fasády, včetně okenních a dveřních otvorů a jejich výplní. Záměrem je reinstalace nejstarších expozic a následná obnova a modernizace všech expozic včetně prostoru pro výstavy. Vybrané části budou vybaveny interaktivními prvky – audiovizuální technikou, haptickým i mechanickým mobiliářem apod. Projekt předpokládá i prezentaci zcela nových témat.

Součástí projektu je dále zajištění adekvátní ochrany sbírkových předmětů (mj. i nákupem laboratorního vybavení pro potřeby konzervátorů-restaurátorů) a pořízení pomůcek a vybavení pro edukační aktivity. Všechny části projektu kladou zvýšený důraz na edukaci návštěvníka a zlepšení návštěvnického komfortu formou komplexní modernizace. Související stavební práce mají za cíl zajistit adekvátní podmínky pro realizaci a užívání nových expozic, a to z hlediska technického, funkčního a provozního.

Cíl projektu: Modernizací expozic dojde k zatraktivnění stávajících prostor, lepší prezentaci a ochraně vystavovaných sbírkových předmětů. Díky modernizaci muzeum očekává zvýšený zájem o nové expozice, které prostřednictvím tradičních i moderních prvků novou formou přiblíží město a celý region. Lze předpokládat, že nové expozice doplněné o technické prvky mají větší potenciál zaujmout širší spektrum návštěvníků, podpořit a prohloubit edukační rozměr prezentovaných témat, umocnit zážitky spojené s poznáním a tím i motivovat k opakované návštěvě muzea. Projekt přinese muzeu nové laboratorní vybavení umožňující výzkum sbírkových předmětů a z něj vyplývající poznatky pro jejich ochranu, restaurování a konzervování. Projekt dále zajistí podmínky a vybavení pro moderně pojaté edukační aktivity. Hlavním přínosem projektu je tedy vedle zkvalitnění ochrany sbírek a zatraktivnění forem předávání informací také zvýšení povědomí o významu zachování kulturně historického dědictví pro budoucí generace, kdy i sama realizace projektu bude dokladem vhodného znovuvyužití a prezentace tohoto dědictví, neboť oba předmětné objekty jsou vedeny na seznamu kulturních památek.

Typ projektu: investiční

Plánovaný termín projektu: 30. 6. 2021 – 30. 6. 2023