Vyhledat na webu

Přírodovědné oddělení

Přírodovědné oddělení MVJ zajišťuje výzkum a dokumentaci vývoje přírody Českomoravské vrchoviny. Zastoupeny jsou zde obory geologie, botanika, mykologie a zoologie. Odborní pracovníci se věnují jak mineralogickým, floristickým a faunistickým průzkumům, tak řešení speciálních problémů regionálního i nadregionálního charakteru. Výsledky své práce zveřejňují v odborných časopisech a na vědeckých setkáních. Široké veřejnosti je zpřístupňují formou popularizačních přednášek, publikací, výstav a muzejních expozic. Součástí oddělení je i Metodické centrum pro myrmekologii, které poskytuje informační a metodický servis v oblasti myrmekologie různým institucím působícím na území ČR.

Dokumentační aktivity zahrnují především činnost sbírkotvornou, tj. budování a správu sbírek muzejní povahy. Všechny sbírkové předměty jsou vedeny v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR. Pracovníci přírodovědného oddělení se také podílejí na výchově studentů, zejména vedením a konzultováním odborných prací (SOČ, bakalářských, magisterských a dizertačních).


Spravované podsbírky:

-> Geologická podsbírka

-> Podsbírka Kamenictví na Vysočině 

-> Botanická podsbírka

-> Mykologická podsbírka

-> Entomologická podsbírka

-> Zoologická podsbírka 

-> Dalbergova podsbírka


Odborná pracoviště v rámci oddělení:

-> Metodické centrum pro myrmekologii


Vydávané časopisy:

-> Acta rerum naturalium


Geologie


Sbírkotvorná a výzkumná činnost v oblasti geologických věd je zaměřena zejména na mineralogii Českomoravské vrchoviny, se zvláštní specializací na rudní ložiska a montanistiku.

Dokumentujeme, zkoumáme a vytváříme sbírku z oblasti tzv. neživé přírody s regionálním zaměřením zejména na Českomoravskou vrchovinu. Výsledky této činnosti prezentujeme odborné i laické veřejnosti formou výstav, expozic, přednášek, edukačních programů a publikací. Naší odbornou specializací je zejména mineralogie.

Popularizace geovědních oborů a vzdělávání veřejnosti je podstatnou součástí práce muzejního geologa. V průběhu celého roku jsou pro základní a střední školy k dispozici edukační programy, jejich zaměření je obvykle konkrétně dojednáno s pedagogy. Programy jsou jak interní (v muzeu, ve školách), tak terénní. Jejich délka je od jedné hodiny až po vícedenní exkurze.

Muzejní geolog je vedoucím nebo konzultantem studentských prací (maturitních, bakalářských, magisterských a doktorských), příp. jejich oponentem. Běžné je i vedení nebo konzultace prací SOČ; v minulosti se několik prací SOČ vedených muzejním geologem úspěšně prosadilo v celostátních kolech této soutěže. Muzeum je každoročně pořadatelem krajského kola Geologické olympiády.

Muzejní geolog byl součástí kolektivu, kterému se podařilo dosáhnout vyhlášení Geoparku Vysočina za národní geopark; několik let byl i jeho geologem a momentálně s ním nadále spolupracuje externě.

Muzejní geolog je externím vyučujícím na Ústavu geologických věd PřF MU Brno a na Katedře archeologie Univerzity Hradec Králové.


Botanika


Hlavní činností je správa a rozšiřování herbářové sbírky především vyšších rostlin a mechorostů Muzea Vysočiny Jihlava, dokumentující rozšíření jednotlivých taxonů zejména na území Českomoravské vrchoviny. V souvislosti s ní probíhá terénní botanický výzkum rostlinných společenstev i jednotlivých taxonů s důrazem na mokřadní lokality Jihlavských a Žďárských vrchů.

Zajišťujeme správu a rozšiřování herbářové sbírky muzea včetně její digitalizace. Ve spolupráci s botaniky z jiných institucí se podílíme na floristickém a vegetačním výzkumu regionu Českomoravské vrchoviny s důrazem na Jihlavské a Žďárské vrchy.

Výsledky svých výzkumů zveřejňujeme ve formě odborných příspěvků na setkáních a v publikacích, široké veřejnosti je zpřístupňujeme v populárně naučných textech, prostřednictvím výstav, na sociálních sítích a v dalších médiích.

Podílíme se rovněž na tvorbě a realizaci edukačních programů pro školy i širokou veřejnost, v roli školitelů a konzultantů jsme aktivně zapojeni do výchovy studentů, spolupracujeme s nejrůznějšími institucemi zaměřenými na výzkum, vzdělávání a ochranu přírody. Jsme také členy redakce odborného časopisu Acta rerum naturalium, vydávaného Muzeem Vysočiny Jihlava.

Muzejní botanik se podílí na různých vzdělávacích aktivitách, k nimž patří vedení SOČ a maturitních prací (nejčastěji ve spolupráci s FARMEKO a Gymnázium Jihlava), konzultace bakalářských a diplomových prací, spolupráce při tvorbě přírodovědných vzdělávacích programů pro školy, realizace výstav a expozic.


Mykologie


Hlavní činností je správa a rozšiřování mykologické sbírky založené Petrem Vampolou v roce 1987 dokumentující rozšíření jednotlivých taxonů hub na Českomoravské vrchovině.

V případě mykologických sbírek jsme v muzeu zaměřeni především jejich správu sbírek (muzeum nemá odborného pracovníka na pozici mykolog). Další sbírky jsou zajišťovány především nákupy. Velmi významnou činností je spolupráce s Mykologickým klubem Jihlava, který vznikl před 10 lety.

Mykologické pracoviště vyvíjí bohaté vzdělávací aktivity. Důležitá je zejména více než 10 let trvající spolupráce s Mykologickým klubem Jihlava. Zpočátku jsme společně připravovali především tradiční výstavy hub, nyní spolu organizujeme i přednášky pro veřejnost, vzdělávací semináře pro členy klubu, mykologické vycházky atd.

Velice populární jsou obzvláště výstavy hub. Konají se na podzim, tedy v době vrcholné houbařské sezóny. Bývají doplněny přednáškami, kvízy a prezentacemi pro školky, školy i širokou veřejnost. Jejich součástí bývá mykologická poradna.

Velký zájem je i o houbařské poradny, které pořádáme na jaře a na podzim. Také sem mohou zájemci nosit houby na určení.


Zoologie


Sbírkotvorná a výzkumná činnost v oboru zoologie je zaměřena zejména na oblast Českomoravské vrchoviny. V jejím rámci probíhá správa a rozšiřování sbírek obratlovců i bezobratlých, včetně sbírek arachno-entomologických. Hlavní výzkumné aktivity spadají do oblasti myrmekologie, tj. studia mravenců. Z tohoto důvodu bylo v muzeu roku 2010 zřízeno Metodické centrum pro myrmekologii. Jeho náplní je poskytování všestranného informačního a metodického servisu v oblasti myrmekologie sbírkotvorným institucím, orgánům státní správy a samosprávy, nevládním neziskovým organizacím a podobným subjektům působícím na území České republiky.

Zajišťujeme výzkum a dokumentaci fauny Českomoravské vrchoviny a nadregionální výzkumné aktivity související s myrmekologií.

Výsledky svých výzkumů zveřejňujeme ve formě příspěvků na vědeckých setkáních a v odborných publikacích, široké veřejnosti je zpřístupňujeme v populárně naučných textech, prostřednictvím výstav, na sociálních sítích a v dalších médiích.

Podílíme se rovněž na tvorbě a realizaci edukačních programů pro školy i širokou veřejnost, v roli školitelů, konzultantů či oponentů diplomových, dizertačních a dalších kvalifikačních prací jsme aktivně zapojeni do výchovy studentů, spolupracujeme s nejrůznějšími institucemi zaměřenými na výzkum, vzdělávání a ochranu přírody, recenzujeme rukopisy odborných publikací. Jsme také členy redakce odborného časopisu Acta rerum naturalium, vydávaného Muzeem Vysočiny Jihlava.

Muzejní zoologové se věnují i různým vzdělávacím aktivitám. Píší populárně naučné texty, přednášejí pro širokou veřejnost, připravují výstavy, budují expozice, spolupracují při tvorbě vnitřních, venkovních i online programů pro školy. Rovněž sami vymýšlejí doprovodné akce k výstavám, soutěže apod.

V roli školitelů a konzultantů také podporují studenty SŠ a VŠ při zpracovávání kvalifikačních prací (maturitních, diplomových, dizertačních), případně SOČ, vypracovávají oponentské posudky a příležitostně přednášejí na PřF MUNI a PřF UPOL.


Jméno:RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
Pozice:Vedoucí Přírodovědného oddělení, zooložka
Telefon:567 573 894
Jméno:Pavel Bezděčka
Pozice:Kurátor zoologických sbírek
Telefon:567 573 894
Jméno:Mgr. Jiří Juřička
Pozice:Botanik, kurátor botanických sbírek
Telefon:567 573 893
Jméno:Eva Charvátová
Pozice:Dokumentátorka, kurátorka mykologických sbírek
Telefon:567 573 893
Jméno:RNDr. Karel Malý, Ph.D.
Pozice:Ředitel muzea, geolog
Telefon:567 573 892