Vyhledat na webu

Projekty

Jedná se projekty zacílené na sbírkotvornou činnost (akvizice, péče a ochrana sbírek, konzervování, restaurování, zabezpečení), dále na činnost prezentační (organizace kulturních a výchovných akcí, výstavní činnost, tvorba nových expozic) a stavební či provozní (rekonstrukce objektů). Samostatnou skupinou jsou projekty zaměření odborného a vědeckého. Při realizaci projektů je muzeum buď přímo nositelem projektu, nebo je jedním z realizačních partnerů. Prostředky na tyto projekty získává muzeum z různých dotačních programů, z příspěvků státu, zřizovatele, příp. z příspěvků dalších subjektů v rámci České republiky, ale také v rámci přeshraniční spolupráce.


Aktuálně řešené projekty


-> Historická důlní díla na Vysočině jako doklady historického vývoje a objekty kulturního dědictví - Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 – NAKI III (Ministerstvo kultury ČR)

-> Náročné restaurování klavíru fy. Bělohlávek a dvou cechovních praporců - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – ISO II/D (Ministerstvo kultury ČR)

 Projekty v udržitelnosti


-> Digitalizace sbírkového fondu Muzea Vysočiny Jihlava, 1. část - Národní plán obnovy – NPO (Ministerstvo kultury ČR)

-> Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic - Integrovaný regionální operační program – IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

-> Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání - Interreg (Rakousko – Česká republika)


Projekty ukončené v roce 2023


-> Památková obnova kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti - Program kultura spolufinancovaného z Finančních mechanismů EHP 2014-2021

-> Restaurování cechovního praporce a barokní olejomalby - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – ISO II/D (Ministerstvo kultury ČR)

-> Českomoravská vrchovina hravě do škol - Projekty v oblasti výuky a vzdělávání (Statutární město Jihlava)


Projekty ukončené v roce 2022


-> Kampanologické památky Vysočiny - Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 – NAKI II (Ministerstvo kultury ČR)

-> Obměna technologie – instalace nového vysílacího zařízení pro přenos požárního poplachu na výstup EPS - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – ISO II/A (Ministerstvo kultury ČR)

-> Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava - Integrovaný regionální operační program – IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

-> Akademie třetího věku Jihlava / podzimní semestr 2022 - Podpora malých kulturních projektů (Statutární město Jihlava)

-> Restaurování – praporce - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – ISO II/D (Ministerstvo kultury ČR)

-> Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví - NAKI II (Ministerstvo kultury České republiky)


Již dříve ukončené projekty


-> Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou

-> Areál těžby stříbra ze 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou

-> Interreg AT-CZ I-Cult

-> Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku

-> Přírodní rozmanitost Vysočiny

-> Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva

-> Konzervace dřeva z archeologických nálezů

-> Mineralogie jihlavského rudního revíru – projekt VaV, podpořeno Ministerstvem kultury

-> Celostátní projekt – Podpora tradiční lidové kultury – kategorie A – 5. část, na základě vládního usnesení, podpora Ministerstva kultury ČR

-> Restaurování Betlému manželů Vostrých, inv.č. Te-33/1, I. etapa. , podpořeno Ministerstvem kultury ČR

-> Myrmekologické sbírky českých, moravských a slezských muzeí – pramenná základna pro studium biodiverzity střední Evropy (2007-2011) – projekt VaV, podpořeno Ministerstvem kultury

-> Vypracování návrhu záchranného programu zvláště chráněných a závažným způsobem ohrožených druhů rodu Formica s málo známou biologií (2007-2011)– podpořeno Ministerstvem životního prostředí

-> Restaurování souboru archiválií z historické podsbírky

-> Restaurování obrazu Marzy Johanna Heinricha: Přepadení Jihlavy

-> Restaurování sbírky cechovních praporců

-> Dolnorakouská zemská výstava – výstavní projekt, podpořeno z Programu přeshraniční spolupráce

-> Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města

-> Krabice na herbářové položky, podpořeno Ministerstvem kultury

-> Repreparace části Dalbergovy ornitologické sbírky, podpořeno Ministerstvem kultury

-> Internetová encyklopedie dějin Brna – Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

-> Záchranný výzkum lidové architektury na okrese Jihlava, specifikum bývalého jihlavského jazykového ostrova, podpořeno Ministerstvem kultury ČR

-> Mykologický inventarizační průzkum lokality „Chmelná“ – grantový program Krajina Vysočiny 2009 Fondu Vysočiny