Vyhledat na webu

Muzeum Vysočiny Jihlava

Informace a zajímavosti
o aktuálním dění v muzeu

Videozáznam přednášky Mgr. Zdeňka Vermouzka: Proč a jak sčítáme ptáky a co jsme se dozvěděli...
09/04/2024
Přednášky

Videozáznam přednášky Mgr. Zdeňka Vermouzka: Proč a jak sčítáme ptáky a co jsme se dozvěděli...

V listopadu 2023 se uskutečnila další přednáška v rámci Science Café - tentokrát s Mgr. Zdeňkem Vermouzkem a na téma: Proč a jak sčítáme ptáky a co jsme se dozvěděli...
Kolem středu
08/04/2024
Tisková zpráva

Kolem středu

Od 8. dubna do 19. května bude v Kavármě Muzeum k vidění tvorba dalšího umělce z Vysočiny. Na výstavě nazvané Kolem středu představí své kresby a grafiky Petr Benda z Třebíče.
Dřevomalby - Tomáš Záborec
04/04/2024
Tisková zpráva

Dřevomalby - Tomáš Záborec

Od čtvrtka 4. dubna bude v prostorách muzejních arkád k vidění tvorba Tomáše Záborce ze Slaného. Autor se již několik let věnuje vytváření obrazů na dřevěném podkladu, které pro zjednodušení nazývá „dřevomalby“.
Zobrazit více

Muzeum Vysočiny Jihlava

shromažďuje, spravuje, odborně využívá, zpřístupňuje a edukuje přírodovědné a historické sbírky, převážně z regionu. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference a semináře a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Kromě zajištění provozu dlouhodobých expozic muzeum ročně pořádá přibližně deset až patnáct tematických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace.

Jihlava

Muzeum zřizované Krajem Vysočina, sídlí v historických budovách na Masarykově náměstí. Se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem je největším muzeem v kraji.

Více o pobočce

Telč

Nové působiště telčské pobočky je v areálu bývalého špitálu na Starém Městě v Telči. Kromě zcela unikátní dlouhodobé výstavy Křehká krása rašelinišť mohou návštěvníci také zhlédnout prezentaci věnovanou odkazu sochaře a cestovatele F. V. Foita a také krátkodobé tematické výstavy.

Více o pobočce

Třešť

Pobočka MVJ v Třešti sídlí od r. 2003 v domě, ze kterého pocházel světově uznávaný ekonom J. A. Schumpeter. Mimo expozice věnované betlémářství je zde k vidění Zámecký pokoj, stálá expozice Zaniklý třešťský průmysl a také krátkodobé tematické výstavy.

Více o pobočce

Hrad Roštejn

Pozdně gotický hrad s mohutnou sedmibokou věží, který se zvedá na skalnatém vrchu v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století.

Více o pobočce
z muzejních sbírek...

Archeologická podsbírka

Kurátor: Mgr. David Zimola, e-mail: zimola@mvji.cz

  • Sbírka: Sbírka Muzea Vysočiny
  • Území: ve sbírce jsou zastoupeny nálezy archeologické povahy z převážné části z území okresu Jihlava, z nichž největší část tvoří předměty nalezené ve městě Jihlavě. Malá část předmětů pochází z různých lokalit mimo okres Jihlava. Systematické třídění archeologických sbírek v Muzeu Vysočiny probíhalo od roku 1953. Do dnešních dnů provádí MV průběžný sběr materiálu archeolog. povahy a soustřeďuje předměty z archeologických výzkumů prováděných na území okresu Jihlava. Kromě těchto činností rozšiřuje MV sbírkový fond o koupě a dary.
  • Období: Většinu sbírky tvoří keramické předměty pocházející z období vrcholného středověku (13. – 16. století ). Ostatní nálezy středověkého stáří byly vyrobeny ze železa, kosti, skla, kůže, dřeva, kamene a barevných kovů. Menší část sbírkového fondu představují prehistorické předměty, většinou dary z různých částí České republiky. Sbírka obsahuje předměty: paleolitického stáří – kostěná a kamenná industrie, z období neolitu – keramika, kostěná a kamenná industrie, z doby bronzové až slovanské – keramika, kostěná a kamenná industrie, výrobky z kovů
  • Předměty: předměty z keramiky, železa, kosti, skla, kůže, dřeva, kamene, barevných kovů
  • Obor: 9 – Archeologická

Archeologickou sbírku vedeme jako podsbírku č. „9 – archeologická“ v rámci sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. Její součástí jsou především předměty získané archeologickými výzkumy na území Českomoravské vrchoviny, ale i nálezy objevené na povrchu nebo z konstrukcí staveb. Jedná se například o různé stavební kamenné prvky, dřevěná vodovodní potrubí nebo kovový spojovací materiál. Převážnou část ovšem tvoří četné nálezy zlomků keramických nádob či kamenných, kovových a dřevěných nástrojů. Nemalou část sbírky představují také zvířecí kosti, lidské ostatky a součásti pohřebních výbav.

V rámci katalogizačního programu DEMUS – modul archeologie bylo v jihlavském muzeu k 31. 12. 2021 evidováno celkem 93 355 záznamů, nebo-li položek, což činí celkem 267 867 kusů sbírkových předmětů archeologické povahy. Archeologické nálezy jsou z podstaty věci svou početností náročné na prostor i podrobnou evidenci v obou stupních, proto jsme zavedli tzv. hromadnou evidenci, při níž je každé lokalitě či souboru nálezů z jednoho místa přidělováno jedno přírůstkové číslo, dále rozepisované podle materiálů do čísel evidenčních. Z tohoto důvodu máme zapsáno v Centrální evidenci sbírek, vedené Ministerstvem kultury ČR, k 31. 12. 2021 „pouhých“ 11 602 položek.

Více sbírek